Oceny cząstkowe na egzaminie adwokackim nie są informacją publiczną.

NSA w wyroku z dnia 26.1.2018 r. (I OSK 438/16) oddaliłs kargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie z  dnia 10.11.2015 r. (II SAB/Wa 819/15) .

W sprawie stan faktyczny przedstawiał się następująco: 

Związek Zawodowy zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie skanów (w formie pdf) lub kserokopii uzasadnień ocen cząstkowych sporządzonych na piśmie przez przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości Sędziego Sądu Apelacyjnego jako członka Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu adwokackiego w roku 2014. W odpowiedzi na powyższy wniosek Minister Sprawiedliwości pismem podał, że zgodnie z treścią art. 78e ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze każdy z egzaminatorów sprawdzających pracę pisemną wystawia ocenę cząstkową, sporządza pisemne uzasadnienie wystawionych ocen cząstkowych i przekazuje je niezwłocznie przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej, który załącza wszystkie uzasadnienia ocen cząstkowych dotyczące prac zdających do protokołu z przebiegu egzaminu adwokackiego. Stosownie zaś do treści art. 78g powołanej ustawy, dokumentację związaną przeprowadzeniem egzaminu, po jego zakończeniu, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje właściwej okręgowej radzie adwokackiej, z czego sporządza protokół. Przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości podlega jedynie kopia protokołu z przebiegu egzaminu oraz kopia protokołu z przekazania dokumentacji okręgowej radzie adwokackiej (por. art. 78g ust. 2. in fine). Tym samym, stosownie do powołanych przepisów, Minister Sprawiedliwości nie posiada uzasadnień ocen cząstkowych egzaminatorów objętych treścią wniosku.

WSA skargę oddalił


Zdaniem NSA (wyrok z dnia 26.1.2018 r. I OSK 438/16): ,,wyniki egzaminu dotyczące takiej osoby odnoszą się do jej sfery prywatnej, a nie uprawnień zawodowych, a więc pomimo tego, że uzasadnienie ocen jest dokumentem wytworzonym przez poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej, to nie można przyjąć że jest to informacja publiczna. Uzasadnienie ocen cząstkowych nie dotyczy bowiem komisji, ale sfery prywatnej osoby zdającej egzamin. Ocena cząstkowa wystawiona przez jednego z członków komisji nie przesądza wyniku egzaminu, a stanowi – wprawdzie niezbędną, ale nie rozstrzygającą – podstawę do podjęcia uchwały przez komisję. Charakter publiczny będzie miała informacja o efektach pracy komisji, a nie informacja o elementach procesu decyzyjnego zmierzającego do wystawienia ocen w indywidualnych sprawach”. 

Leave a Comment