Obywatelski projekt ustawy o sygnalistach. Trwaja konsultacje !!

Na stronie www.sygnalista.pl zamieszczony został obywatelski projekt ustawy o sygnalistach, którego autorem są NGO-sy: Fundacja im. Stefana Batorego, Forum Związków Zawodowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Instytut Spraw Publicznych

Osoby, które reagują na nieprawidłowości w miejscu pracy (tzw. sygnaliści ang. whistleblowers) nie mają w Polsce właściwej ochrony prawnej, mimo iż ostrzegają przed łamaniem praw obywatelskich, ujawniają marnotrawstwo publicznych pieniędzy, korupcję czy zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Sygnaliści narażają się w interesie nas wszystkich, dlatego też powinni korzystać z rozwiązań, które będą w stanie uchronić ich przed utratą pracy czy mobbingiem. Nie ma do tego lepszego narzędzia aniżeli osobna ustawa o ochronie sygnalistów, której kształt zaproponowaliśmy i do której będziemy dalej starać się obywateli i rządzących. Podobne regulacje funkcjonują już m.in. w Szwecji, Holandii i Słowacji.


Organizacje zapraszają do zgłaszania uwag do 21 maja 2018 r.

Uwagi można zgłaszać online za posrednictwem formularza: link


Jakie rozwiązania zostały zaproponowane w społecznym projekcie ustawy?

 • objęcie ochroną prawną wszystkich osób pracujących, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia i sektora w którym pracują;
 • możliwość ochrony osób zgłaszających informacje o szerokim z zakresie spraw, które zagrażają interesowi publicznemu (nie tylko korupcji, ale również mobbingu, przestępstw przeciwko środowisku, własności intelektualnej, nieprzestrzeganie regulacji wewnętrznych i kodeksów etyki);
 • uregulowanie trzech ścieżek raportowania nieprawidłowości: wewnątrz organizacji, do zewnętrznych organów oraz do opinii publicznej;
 • obligatoryjność tworzenia wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości w sektorze publicznym;
 • obowiązek konsultowania wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości ze związkami zawodowymi;
 • ochrona tożsamości sygnalisty;
 • zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty pod groźbą kary;
 • wyłączenie sygnalisty z odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia tajemnicy prawnie chronionej i naruszenia dóbr osobistych;
 • powołanie Komisji ds. Ochrony Sygnalistów jako organu opiniodawczo-doradczego obserwującego realizację przepisów ochronie sygnalistów;
 • złagodzenie odpowiedzialności karnej dla pracodawców, którzy wdrożyli wewnętrzny system informowania o nieprawidłowościach;
 • dostęp sygnalistów do bezpłatnej pomocy prawnej.