NSA oddalił skargi kasacyjne w/s nieletniego Tymona.

NSA w postanowieniu z dnia 21 marca 2017 r., (sygn I OSK 2500/16) oddalił  skargi kasacyjne złożone przez RPO, Rzecznika Praw Dziecka, oraz stowarzyszenie wspierającego skargę, oraz samego zainteresowanego od postanowienie WSA w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 (II SAB/Wa 155/16).


,,NSA podziela więc pogląd o braku uprawnienia do samodzielnego dokonywania czynności przez osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych w sprawach z zakresu informacji publicznej. Ergo wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej przez osobę małoletnią wymaga działania przedstawiciela ustawowego. W konsekwencji czego osoby te nie mają uprawnienia do samodzielnego dokonywania czynności również w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym tego przedmiotu”.

W wyroku czytamy : ,,,, podobnie jak zdolność prawna (sądowa) i zdolność do czynności prawnych (procesowych) nie są tożsame, tak i uprawnienia do uzyskania informacji publicznej nie jest równoznaczne z uprawnieniem do samodzielnego złożenia żądania do organu i uczestniczenia w postępowaniu.(…). podobnie jak zdolność prawna (sądowa) i zdolność do czynności prawnych (procesowych) nie są tożsame, tak i uprawnienia do uzyskania informacji publicznej nie jest równoznaczne z uprawnieniem do samodzielnego złożenia żądania do organu i uczestniczenia w postępowaniu”.