Nowa opinia – n/t masowego wniosku.

Szanowni Państwo, 

W odpowiedzi na kilka otrzymanych podobnych zapytań odnośnie wniosku jaki wpłynął do urzędów samorządowych, zamieszczam moją opinie na ten temat. link do pobrania opinii nr 26

Opinia NR 26 jest dostępna na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE (góra strony po lewej).

————————————————————————————–

Komentarz generalny do całości wniosku.

W dużej części treści zawarte w takich pytaniach jak 1,2,4,5,6,7, częściowo w 12 i 13 nie odnoszą się do informacji publicznych, lecz są to informacje sektora publicznego w rozumieniu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z 25.2.2016 r. I powinny być w trybie tamtej ustawy pozyskiwane. I wtedy adresat takiego wniosku może wyliczyć koszty związane z: przygotowaniem lub przekazaniem informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku1. W orzecznictwie sądowym zwraca się bowiem uwagę na fakt, że ,,W przypadku ustawy o dostępie do informacji publicznej, jej celem jest przede wszystkim zapewnienie transparentności i jawności wykonywania zadań publicznych oraz dysponowania finansami publicznymi (życia publicznego). Natomiast celem ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, jest przede wszystkim rozwój społeczeństwa informacyjnego, naukowego oraz dostęp do danych cyfrowych będących w posiadaniu podmiotów publicznoprawnych, a także ustalenie niedyskryminujących zasad dostępu do tych informacji” (wyrok WSA w Krakowie z 17.11.2016 r., II SAB/Kr 140/16). Jednocześnie słusznie zwraca uwagę WSA w Krakowie, że ,,Podmiot zobowiązany nie może więc pozbawić wnioskodawcy prawa dostępu do informacji publicznej, samodzielnie ustalając, że wniosek dotyczy ponownego wykorzystywania informacji publicznej (i pozostawiając go bez rozpoznania w konsekwencji niespełnienia warunków formalnych wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego) – o ile taka okoliczność, a więc fakt celu ponownego jej wykorzystania, nie wynika wprost z treści wniosku. To wnioskodawca decyduje, czy występuje z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, do czego ma prawo zgodnie z art. 2 u.d.i.p, czy też o ponowne jej wykorzystywanie” (wyrok WSA w Krakowie z 1.10.2016 r., II SAB/Kr 141/16). Dlatego tez należy tak jednoznacznie ocenić powyższy wniosek złożony w trybie UDIP. Zwracam uwagę, że tryb UDIP ma odnosić się wyłącznie do sfery faktów a nie ich oceny. A część z pytań nie dotyczy faktów, ale zakłada, że założone przez pytającego oceny faktów zostaną przez adresata wniosku potwierdzone lub zaprzeczone. A tryb UDIP nie służy do tego typu działań. Poza tym zwracam uwagę, że ,,Powszechne prawo dostępu do informacji publicznej należy wyraźnie odróżnić od obowiązku udostępnienia tych informacji” (wyrok WSA we Wrocławiu z 15.1.2019 r., IV SAB/Wr 214/18). Nie każda posiadana na przez adresata wniosku informacja, może być uznana za informację publiczną.