Pismo z negatywną oceną projektu jest informacją publiczną.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 16.1.2018 r. (IV SAB/Wr 297/17) kontrolował proces realizacji prawa do informacji publicznej w ramach którego, wnioskodawca zwrócił się ,,o udostępnienie drogą mailową w formie skanu pisma informującego o negatywnej ocenie projektu “[…]”, objętego wnioskiem […], zgłoszonego w ramach naboru nr […] wraz z potwierdzeniem nadania tegoż pisma oraz potwierdzeniem odbioru przez wnioskodawcę – B sp. z o.o.”.


,,Zastępca Dyrektora A we W. w piśmie z dnia 17 sierpnia 2017r., Nr […] – skierowanym do skarżącego, stwierdził, że pismo informujące o negatywnej ocenie projektu nie posiada waloru informacji publicznej, w związku z powyższym nie podlega udostępnieniu. Organ powołując się na wyrok NSA z dnia 16 października 2015r., sygn.akt I OSK 2022/14, wskazał, że udostępnieniu po zawarciu umowy o dofinansowanie lub po zakończeniu danej tury konkursu podlega wyłącznie ta informacja, która jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a organ winny jest ustalić, które z zawartych w dokumentach informacji są informacją publiczną, a które dotyczą wyłącznie wnioskodawcy.

W ocenie organu informacją publiczną będzie sam wynik o negatywnej ocenie projektu, natomiast pismo kierowane do zindywidualizowanej strony (w tym przypadku do wnioskodawcy) o negatywnej ocenie projektu nie stanowi takiej informacji. W piśmie wskazywane są okoliczności i przesłanki, którymi kierowała się instytucja w trakcie oceny konkretnego wniosku o dofinansowanie, odnoszące się nie tylko do konkretnego wnioskodawcy, ale także i do konkretnego projektu. Zawarte tam są szczegółowe informacje o projekcie (złożonym wniosku o dofinansowanie), pomysłach biznesowych, strategii firmy itp., które z istoty rzeczy nie mogą posiadać przymiotu informacji publicznej.

Także – zdaniem organu, dokument potwierdzający odbiór przedmiotowego pisma przez wnioskodawcę, nie stanowi informacji publicznej”.


WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 16.1.2018 r. (IV SAB/Wr 297/17) orzekł m.in.: ,, (…) wniosek skarżącego z dnia 3 sierpnia 2017r. , zawierający żądanie udostępnienia opisanych na wstępie dokumentów – informacji, oparty został tak na przepisach w/w ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak i przepisie art.37 ust.6 ustawy z dnia 14 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, zwaną dalej ustawą wdrożeniową (Dz. U. z 2017r., poz.1460 ze zm.).

Zgodnie zaś z przywołanym wyżej przepisem art.37 ust.6 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 1 września 2017r.) – dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców, z którymi zawarto umowy o dofinansowanie projektu albo w stosunku, do których wydano decyzje o dofinansowaniu projektu, a także dokumenty wytworzone lub przygotowane w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców do czasu rozstrzygnięcia konkursu albo zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 48 ust. 6, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r. poz. 2058 ze zm.).

Powyższa regulacja pozwala na stwierdzenie, że od momentu rozstrzygnięcia konkursu albo zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 48 ust. 6 ustawy, dokumentacja związana z danym konkursem, nie korzysta już z ochrony przewidzianej w cytowanym wyżej przepisie art. 37 ust.6 ustawy wdrożeniowej. Oznacza to, że określona dokumentacja może wówczas stanowić przedmiot informacji publicznej, a jej udostępnienie winno następować zgodnie z regułami ustawy o dostępie do informacji publicznej”.