Nadużywanie prawa do informacji.

NSA w wyroku z dnia 11 maja 2017 r., (sygn. I OSK 2777/16stwierdził: ,,w sprawie Wnioskodawca dopuścił się nadużycia trybu dostępu do informacji publicznej. Z całokształtu akt sprawy i dotychczasowej korespondencji między nim a Gimnazjum (…) jednoznacznie wynika, że złożony wniosek o informację ma na celu wywołanie dolegliwości adresata wniosku, utrudnienie funkcjonowania organu szkoły oraz represję wobec nauczyciela – w związku z konfliktem między wnioskodawcą a Dyrektorem Gimnazjum oraz częścią nauczycieli na tle indywidualnej, wieloaspektowej sprawy edukacji w tej szkole jego syna i zdarzeń z tym związanych – nie ma zaś na uwadze uzyskania informacji o sprawie publicznej w celach, jakie legły u podstaw analizowanej ustawy”. 


W sprawie Wnioskodawca skierował do gimnazjum 84 pytania, następującej treści:

,,

“1. Imię i nazwisko nauczyciela

2. Przedmioty wykładane obecnie

3. Przedmioty wykładane w przeszłości

4. Wykształcenie

5. Nazwa uczelni wydającej tytuł magistra

6. Rok zakończenia studiów magisterskich

7. Ocena ukończenia studiów magisterskich

8. Tytuł pracy magisterskiej

9. Nazwisko promotora pracy magisterskiej

10. Nazwa uczelni wydającej tytuł doktorski

11. Rok zakończenia studiów doktoranckich

12. Tytuł pracy doktorskiej

13. Nazwisko promotora pracy doktorskiej

14. Kwalifikacje pedagogiczne nauczyciela – proszę szczegółowo wymienić

15. Kwalifikacje psychologiczne nauczyciela – proszę szczegółowo wymienić

16. Czy nauczyciel posiada prawo wykonywania zawodu psychologa?

17. Inne kwalifikacje nauczyciela – proszę wymienić

18. Staż pracy nauczyciela w oświacie ogółem

19. Staż pracy nauczyciela w bieżącej placówce

20. Stan cywilny nauczyciela

21 .Czy nauczyciel jest po rozwodzie?

22. Czy nauczyciel pozostaje w związku nieformalnym/partnerskim?

23. Czy nauczyciel był kiedykolwiek karany? (z wyjątkiem pedofilii)

24. – wykroczenia (w tym drogowe)

25. – występki

26. – zbrodnie

27. – dyscyplinarnie (upomnienia, nagany)

28. Czy nauczycielowi kiedykolwiek odebrano prawo jazdy?

29. Czy nauczyciel pali tytoń?

30. Czy nauczyciel zażywa narkotyki?

31. Czy nauczycie! nadużywa alkoholu?

32. Czy nauczyciel jest uzależniony od któreś z używek? Od której?

33. Czy nauczyciel jest uzależniony od uprawiania seksu?

34. Czy nauczyciel leczy lub leczył się psychiatrycznie?

35. Czy nauczyciel korzysta lub korzystał z pomocy psychologicznej?

36. Czy wobec nauczyciela toczy się postępowanie dyscyplinarne?

37. Czy wobec nauczyciela toczą się postępowania cywilne w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela?

38. Czy wobec nauczyciela toczy się postępowanie karne?

39. Czy nauczyciel znajduje się w trudnej sytuacji materialnej?

40. Czy nauczyciel przeżywa trudną sytuację rodzinną? (czynna lub bierna zdrada, rozwód, nałogi w rodzinie, choroba lub śmierć osoby bliskiej)

41. Wyznanie religijne nauczyciela

42. Gorliwość religijna nauczyciela

43. Nazwa parafii, do której należy nauczyciel

44. Nazwisko duchownego z parafii, który może wystawić opinię o nauczycielu

45. Czy nauczyciel był kiedykolwiek podejrzewany o pedofilię?

46. Czy nauczyciel był kiedykolwiek karany za pedofilię?

47. Udział w organizacjach politycznych – proszę wymienić

48. Udział w organizacjach społecznych – proszę wymienić

49. Czy nauczyciel należał przed 4 czerwca 1989r. do PZPR, ZSL lub SD?

50. Czy nauczyciel posiada pozwolenie na broń palną (w tym myśliwską)?

51. Czy nauczyciel posiada broń palną?

52. Szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej nauczyciela – proszę opisać

53. Znajomość języków obcych (proszę wymienić tylko te ze znajomością biegłą)

54. Uprawiane sporty

55. Osiągnięcia sportowe

56. Czy nauczyciel jest członkiem organizacji Mensa?

57. IQ potwierdzone pomiarem

58. IQ domniemywane przez samego nauczyciela, jeśli brak pomiaru

59. Stosunek do niniejszej ankiety – proszę opisać

60. Dlaczego Pan/i zdecydował/a się zostać nauczycielem?

61. Czy wykonywanie zawodu nauczyciela sprawa Pani/Panu satysfakcję?

62. Czy nauczyciel w bieżącej placówce doświadcza przemocy?

63. – ze strony innych nauczycieli, ale nie będących przełożonymi

64. – ze strony przełożonych

65. – ze strony uczniów

66. – innej – proszę opisać

67. Jak często nauczyciel jest świadkiem przemocy wobec innych osób w bieżącej placówce?

68. – nauczycieli wobec innych nauczycieli

69. – uczniów wobec uczniów

70. – uczniów wobec nauczycieli

71. – nauczycieli wobec uczniów

72. Czy nauczyciel spotkał się kiedykolwiek w bieżącej placówce z problemem handlu narkotykami?

73. Czy nauczyciel spotkał się kiedykolwiek w bieżącej placówce z osobami będącymi pod wpływem narkotyków?

74. Znajomość zasad pierwszej pomocy przed medycznej przez nauczyciela – proszę określić w skali 0-10

75. Znajomość toksykologii w zakresie najczęściej używanych w Polsce narkotyków – proszę określić w skali 0-10

76. Ogólna wiedza o świecie we własnej ocenie nauczyciela – proszę określić w skali 0-10

77. Odbyte podróże zagraniczne – proszę wymienić kraje

78. Czy nauczyciel posiada aktualną wiedzę z innych przedmiotów na poziomie

bardzo dobrym w zakresie wymaganym programem gimnazjum?

79. Jeśli nie ze wszystkich przedmiotów, to z których nie? – proszę wymienić

80. Stosunek do osób innych wyznań – proszę opisać

81. Stosunek do osób bezwyznaniowych – proszę opisać

82. Stosunek do osób innych ras – proszę opisać

83. Stosunek do osób innych narodowości – proszę opisać

84. Stosunek do osób o odmiennych orientacjach seksualnych – proszę opisać

85. Czy nauczyciel korzysta z portali społecznościowych?

86. Czy nauczyciel posiada stały dostęp do Internetu?

87. Czy nauczyciel posiada jakieś hobby? Proszę wymienić”


W wyroku NSA czytamy dalej: ,,Pytania zawarte we wniosku albo w ogóle nie dotyczą kwestii publicznych, albo jego nieprecyzyjność nie pozwala ustalić jego zakresu albo wreszcie co prawda odnoszą się do sprawy publicznej kwalifikacji osoby wykonującej funkcję publiczną (jest nim bowiem nauczyciel – zob. np. wyrok NSA z dnia 17 listopada 2016 r. o sygn. akt I OSK 1139/15), jednak – jak wskazano – ma w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego na uwadze zaspokojenie indywidualnych potrzeb wnioskodawcy w ramach niewątpliwie istniejącego między nim a szkołą prywatnego konflikt'”.

,,Zgodnie z art. 2 ust. 2 wskazanej ustawy od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. W niniejszej sprawie nie żąda się wykazania takiego interesu dla zastosowania trybu ustawy o dostępie do informacji publicznej, lecz wskazuje się, że istniejący i wykazany interes skarżącego nie może być w tym trybie realizowany, gdyż w warunkach analizowanej sprawy niewątpliwie nie odpowiadałoby to ani celowi ani funkcji przywołanej ustawy, godząc jedynie w sprawność działania szkoły publicznej. Należy zaś zaznaczyć, że zapewnienie rzetelności i sprawności instytucjom publicznym jest celem konstytucyjnym wyrażonym w preambule ustawy zasadniczej. Zgodnie z preambułą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, “Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa”. Elementem warunkującym sprawność instytucji publicznej, jaką jest szkoła publiczna, w realizacji oświaty jest autorytet organów tej szkoły i jej nauczycieli. Postępowanie J.N. opisane w sprawie godzi w ten element. Nie może się zatem ostać orzeczenie sądu administracyjnego, które wbrew woli ustrojodawcy i ustawodawcy aprobuje wskazane postępowanie oraz wywodzi z niego negatywne konsekwencje dla organu szkoły wykonującej zadanie oświatowe i jej nauczycieli”.