Materiały szkoleniowe nie są informacją publiczną.

WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 23 marca 2017 r. (sygn. II SAB/Go 6/17) kontrolował proces realizacji prawa do informacji publicznej w którym wnioskodawca wystapił do MIasta o udostępnienie informacji ,,w postaci materiałów szkoleniowych, przygotowanych przez zleceniobiorcę (zleceniobiorców) lub wykonawcę (wykonawców) w związku z wykonaniem następujących umów, zawartych przez Miasto”. W sprawie jak wynika z uzasadnienia wyroku, szkolenie prowadził sędzia WSA.


Podmiot zobowiązany udostępnił umowę wraz  z rachunkiem za realizację usługi, natomiast co do materiałów szkoleniowych stwierdził, że nie stanowią one informacji publicznej.


WSA skargę oddalił i stwierdził: ,,Za  dokumenty wewnętrzne, nie będące informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p., do których nie odnosi się prawo określone w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP uznaje się w orzecznictwie materiały szkoleniowe, w tym wytworzone w toku szkolenia i na jego potrzeby (tak: wyrok NSA z dnia 4 lutego 2015 r., I OSK 502/14).

Sąd rozpoznający niniejszą sprawę w pełni podziela powyższe stanowisko. Materiały wytworzone dla potrzeb szkolenia nie przesądzają w żadnej mierze o kierunkach działań organu. Służą one wyłącznie użytkowi wewnętrznemu (procesowi edukacji pracowników urzędu) i w żaden sposób nie determinują czynności organu w sferze zewnętrznej, a więc skierowanych do podmiotów niepodporządkowanych organizacyjne czy służbowo. Fakt, że osobą przeprowadzającą szkolenie i wytwarzającą materiały szkoleniowe był sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nie spowodował, że materiały te stały się informacjami publicznymi. Umowy cywilnoprawne zostały bowiem zawarte ze wskazaną z imienia i nazwiska osobą fizyczną i w żadnym miejscu tych umów, nie wskazano, że osoba ta jest sędzią. Zleceniobiorca nie realizował tych umów w imieniu Sądu, ani też jako sędzia. W związku z tym materiały szkoleniowe nie pozostawały w żadnym związku z działalnością Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, lecz zawierały wyłącznie autorskie stanowisko prowadzącego szkolenie.

Z powyższych względów, objęte wnioskiem Stowarzyszenia materiały szkoleniowe wytworzone w związku z realizacją umów zawartych przez Gminę Miasto nie stanowią informacji publicznej”.