Materiały szkoleniowe jako informacja publiczna.

materialy_szkolenioweWSA w Szczecinie w wyroku z dnia 29.09.2016 r. (sygn. II SAB/Sz 98/16) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w którym wnioskodawca żądał udostępnienia ,,materiałów szkoleniowych, przygotowanych przez zleceniobiorcę lub wykonawcę w związku z wykonaniem następujących umów, zawartych przez Miasto”.

WSA w Szczecinie stwierdził: ,,Materiały wytworzone dla potrzeb szkolenia jak i w jego toku co prawda wiążą się z realizacją zadania publicznego, tym nie mniej nie przesądzają o kierunkach działań organu. Służą bowiem tylko użytkowi wewnętrznemu (tj. procesowi edukacji pracowników urzędu, gromadzeniu informacji, materiałów, wymianie czy uzgadnianiu poglądów), ale w żaden sposób nie determinują czynności organu w sferze zewnętrznej, a więc skierowanych do podmiotów niepodporządkowanych organizacyjne czy służbowo. Jak słusznie zauważono w odpowiedzi na skargę materiały szkoleniowe stanowią autorskie stanowisko prowadzącego szkolenie, które można traktować jedynie jako wskazówki w zakresie zagadnień budzących wątpliwości interpretacyjne, jednakże nie są wiążące co do sposobu załatwienia jakiejkolwiek sprawy. Nie są materiałami niezbędnymi do wykonywania zadań publicznych przez organ ani wyrazem jego władczego działania, lecz wyłącznie materiałami wewnętrznymi urzędu, co powoduje, że nie mają one waloru informacji publicznej”. 

,,W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że materiały szkoleniowe jako dokumenty wewnętrzne nie są informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (por. wyroki NSA z dnia 7 października 2015 r. sygn. akt I OSK 1883/14 oraz z dnia 4 lutego 2015 r. sygn. akt I OSK 502/14). Co istotne również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia uznał, że takie dokumenty wyłączone są z zakresu przedmiotowego informacji publicznej (wyrok TK z dnia 13 listopada 12013 r. sygn. akt P 25/12, OTK-A 2013/8/122). Z kolei powołany w skardze wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 września 2010 r. sygn. akt II SAB/Wa 135/10 zapadł w innym stanie faktyczny, albowiem dotyczył prezentacji zawierającej wiedzę o sprawach publicznych, a nie wiedzę o przepisach prawa i związanej z nimi problematyki” (w sprawie Związek Zawodowy […], reprezentowany przez Przewodniczącego S. S., zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o udostępnienie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) prezentacji autorstwa Z-cy Dyrektora […] M. W.z “Zarządzanie zasobami ludzkimi w 2010 r.”, która była prezentowana Dyrektorom Izb Celnych i jest materiałem z narady kadry kierowniczej Służby Celnej z dnia […] grudnia 2009 r.).

komentarz dr Piotr Sitniewski:  komentarza nie będzie, gdyż sam prowadząc szkolenie, mógłbym być nie obiektywny. 😉