Małoletni dopuszczeni do rozpraw.

,,W dniu 13 czerwca 2017 r. ogłoszona została ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1136). Przewiduje ona zmianę brzmienia art. 95 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.).

Nowe rozwiązanie prawne umożliwia osobom małoletnim udział w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym i cywilnym. Decyzja dotycząca udziału osoby małoletniej w rozprawie przed sądem administracyjnym została pozostawiona przewodniczącemu składu orzekającego.

Zgodnie z art. 3 ustawy nowelizującej zmiany wejdą w życie 30 dni po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw”

link do tekstu ustawy

tekst pochodzi ze strony www.nsa.gov.pl. Link bezpośredni do komunikatu tutaj