Lista pytań egzaminacyjnych na uczelni stanowi informację publiczną.

WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 6.2.2019 r. (II SAB/Sz 163/18), po ponownym rozpatrzeniu sprawy na skutek uchylenia przez NSA (wyrok NSA z 23.10.2018 r., I OSK 2944/16poprzedniego wyroku WSA w Szczecinie (wyrok z 29.9.2016 r., II SAB/Sz 82/16) , odniósł się do kwestii, czy są informacją publiczną pytania egzaminacyjne ze wszystkich egzaminów pisemnych jakie zostały przeprowadzone w sesji zimowej roku akademickiego na uczelni publicznej.


Wniiskodawca w swoim wniosku wniósł o udostępnienie : ,,pytań ze wszystkich egzaminów pisemnych jakie zostały przeprowadzone w sesji zimowej roku akademickiego […] na Wydziale Budownictwa i Architektury Z. Uniwersytetu […] w S. na studiach stacjonarnych (z wyszczególnieniem, które pytania zostały zadane, na którym z egzaminów, w jakiej dacie i z jakiego przedmiotu)”.


Warto przypomnieć, że omawiany wyrok WSA w Szczecinie z dnia 6.2.2019 r. (II SAB/Sz 163/18), został wydany przy uwzględnieniu mocy wiążącej wyroku NSA co oznacza, że dana kwestia kształtuje się tak, jak stwierdzono w prawomocnym orzeczeniu. Odnosi się to zarówno do wykładni prawa, jego zastosowania w zaistniałym stanie faktycznym, jak również oceny tego stanu.


W wyroku WSA w Szczecinie z dnia 6.2.2019 r. (II SAB/Sz 163/18), czytamy m.in:

  1. ,,Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie NSA, przepisy określające tryb dostępu do informacji powinny być interpretowane w taki sposób, aby gwarantować obywatelom oraz innym osobom i jednostkom szerokie uprawnienia w tym zakresie, a wszelkie wyjątki powinny być rozumiane wąsko (por. wyrok NSA z 21 lipca 2011 r., sygn. akt I OSK 678/11)”.
  2. ,,za informację publiczną przyjąć należy treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem administracji publicznej, związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich i są nimi zarówno dokumenty bezpośrednio przez nie wytworzone, jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań, nawet jeżeli nie pochodzą wprost od nich. Nadto, niezależenie od powyższego, aby konkretna informacja posiadała walor informacji publicznej, to musi odnosić się do sfery faktów”
  3. ,,Przyjąć też należy, że przeprowadzanie egzaminów (w tym także w sesji zimowej wskazanego przez Skarżącego roku akademickiego) jest związane z działalnością tego podmiotu – także w odniesieniu do egzaminu końcowego na studiach, bowiem to zdanie wszystkich egzaminów cząstkowych umożliwia przystąpienie do niego. Również (…) wyniki przeprowadzonych egzaminów “cząstkowych” oddziałują na sytuację faktyczną i prawną studentek i studentów, także np. w związku z możliwością uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów
  4. ,,Sąd nie mógł więc podzielić stanowiska organu wyrażonego w odpowiedzi na skargę, stwierdzającego, że pytania z egzaminów przeprowadzanych podczas sesji egzaminacyjnych w toku studiów na Wydziale Budownictwa i Architektury […] mają charakter jedynie organizacyjny i porządkowy, bowiem dają one jedynie odpowiedź na pytanie czy dany student dysponuje wiedzą wystarczająca (konieczną) do zaliczenia kolejnych etapów studiów i nie powodują one uzyskania tytułu zawodowego. Zatem zarówno treść pytań, jak i sposób organizacji egzaminów cząstkowych, pozostają jedynie elementem organizacji wewnętrznej studiów”.
  5. ,,W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie przyjąć należy stanowisko, że jawność pytań egzaminacyjnych z poszczególnych egzaminów na kolejnych etapach studiów stanowić będzie nie tylko wyraz jawności sfery publicznej (do której niewątpliwie zaliczyć można uczelnię wyższą jaką jest […] Uniwersytet […], ale także narzędzie kontroli społecznej nad jakością wykonywanych przez dany podmiot usług publicznych, do których został powołany. Zarówno bowiem w interesie samej uczelni jak i społeczeństwa będzie wysoka jakość kształcenia studentów na poziomie wyższym na uczelni publicznej. Także, co słusznie wskazano w skardze kasacyjnej Stowarzyszenia […] Polska, jawność taka niezbędna jest do zachowania rzetelności, prawidłowości i sprawiedliwości przeprowadzanych egzaminów, a co za tym idzie zrównania szans wszystkich studiujących na danej uczelni studentów”.
  6. ,,Jawność działalności, w tym upublicznienie pytań z egzaminów z poszczególnych sesji egzaminacyjnych może korzystnie wpływać na działalność oraz wizerunek uczelni publicznej, jako podmiotu motywującego studentów do lepszego i pełniejszego przygotowania się do przeprowadzanych egzaminów, a co za tym idzie – lepiej przygotowanych do wykonywanego po ukończeniu uczelni zawodu, co mogło by przekładać się na dalsze korzyści dla samej jednostki edukacyjnej”.
  7. ,,Warto w tym miejscu wskazać, że podobne stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 7 czerwca 2016 r., sygn. akt K 8/15, stwierdził, że wyłączenie możliwości zapoznania się z testami i pytaniami wykorzystanymi w trakcie egzaminów, które już się odbyły jest niekonstytucyjne, bowiem wiedza o pytaniach z poprzednich lat przyczyna się do lepszego przygotowania egzaminowanych, a ograniczenie dostępu do wcześniejszych testów nie jest uzasadnione koniecznością ochrony innych dóbr”.

Leave a Comment