Liczba dokonanych aborcji z podziałem na lata i przesłanki ustawowe – to informacja prosta nie przetworzona zdaniem WSA w Gliwicach.

WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 31 stycznia 2019 r. (IV SA/Gl 730/18)  kontrolował proces realizacji prawa do informacji w ramach którego wnioskodawca zwrócił się o udostępnienie następującej informacji publicznej:

,,Wykazu zawierającego liczbę świadczeń określonych w art. 4a ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. 1993 r. Nr 17, poz. 78, dalej ustawa o planowaniu rodziny) wykonanych na terenie szpitala, z wyszczególnieniem dla każdego roku, począwszy od rozpoczęcia ich wykonywania włącznie, skończywszy na roku obecnym, z podziałem na określone w ustawie przesłanki, tj. art. 4a ust. 1 pkt 1, 2, 3 (bądź 4 – obowiązujący w 1997 r., utracił moc obowiązującą – obwieszczenie Prezesa TK, Dz. U. z 1997 r. Nr 157, poz. 1040) i rozpoznania”.


Adresat wniosku stwierdził, że ,,że zakres wnioskowanej informacji obejmuje konieczność jej przetworzenia wezwał Fundację do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni poprzez wykazanie, w jakim zakresie dostęp do żądanych informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego”.


W wyroku WSA w Gliwicach (IV SA/Gl 730/18) czytamy m.in:

  1. ,,Wskazać natomiast należy, że jak wynika z obligatoryjnego formularza statystycznego Ministerstwa Zdrowia na rok 2018 obejmującego dane za rok 2017 MZ-29 w Dziale 10. “Dodatkowe informacje o działalności oddziału ginekologiczno-położniczego” w Tabeli A. “Przerwania ciąży”, wymaga się przedstawienia danych liczbowych o aborcjach ogólnie oraz z podziałem na przypadki, gdy dokonano przerwań ciąży z powodu: 1) zagrożenia życia lub zdrowia matki, 2) z powodu czynu zabronionego oraz 3) w wyniku badań prenatalnych – każda w układzie poszczególnych grup wiekowych kobiet. W zakresie aborcji dokonanych w wyniku badań prenatalnych formularz wymaga podania rozpoznania wymieniając 24 możliwe przypadki. O tak sporządzony wykaz wnioskowała Fundacja, co wynika z przykładowego zestawienia załączonego do wniosku”.
  2. ,,Natomiast aktualnie obowiązujący art. 4a ustawy o planowaniu rodziny zawiera trzy przesłanki przerywania ciąży: 1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, 2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, 3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Jak wynika z porównania treści obligatoryjnego dla Szpitala formularza statystycznego z treścią wyżej przywołanego art. 4a ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny co najmniej w bardzo znacznym zakresie sporządzane zestawienia statystyczne pokrywają się z wymienionymi w tej ustawie przesłankami. Poza zakresem takiego zestawienia pozostają ewentualnie przypadki, gdy aborcji dokonano ze względu na: inne przesłanki medyczne, które wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.
  3. ,,Mając powyższe na względzie Sąd stwierdza, że dane objęte zestawieniami sporządzanymi na formularzach urządzonych przez Ministerstwo Zdrowia nie są informacjami przetworzonymi, przed udostępnieniem których należy badać przesłankę szczególnie istotnego interesu publicznego. Są to informacje proste, które powinny być udostępnione na wniosek bez stawiania dalszych żądań“.

Leave a Comment