Lasy Państwowe-ważny wyrok !

NSA w wyroku z dnia 30.6.2017 r., (I OSK 437/16) rozpatrywał kasację od wyroku WSA w Warszawie z dnia 3.11.2015 r., (II SA/Wa 1313/15) , w sprawie w której Ogólnopolski Związek Pracodawców wystąpił do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci:

,,1. łącznej ilości mas (m3) drewna okrągłego (wielko i średniowymiarowego surowca tartacznego) pozyskanego w ramach sprawowanego zarządu w nadleśnictwach PGL LP z drzewostanu lasów Skarbu Państwa (odrębnie) w 2010 r., 2011 r. oraz 2012 r. w rozbiciu na:

a) drewno wielkowymiarowe iglaste, z podziałem na następujące grupy handlowe:

– dłużyce W – standard, W – z wyborem,

– kłody Wk – standard, Wk – z wyborem,

– pozostałe (specjalistyczne, okleina, słupy, itd.),

b) drewno wielkowymiarowe liściaste, z podziałem na następujące grupy handlowe:

– dłużyce W – standard, W – z wyborem,

– kłody Wk – standard, Wk – z wyborem,

– pozostałe (specjalistyczne, okleina, słupy, itd.),

c) drewno średniowymiarowe osobno iglaste osobno liściaste, z podziałem na następujące grupy handlowe:

– drewno stosowe przemysłowe S – przemysł,

– drewno stosowe energetyczne S – energ.,

– drewno stosowe ogólnego przeznaczenia,

– drewno kopalniakowe S-10,

– drewno słupowe S-11,

– drewno pozostałe,

2. łącznej ilości mas pozyskanego drewna (w m3), o którym mowa w pkt 1 zadysponowanej w tych latach – w rozbiciu na poszczególne nadleśnictwa oraz regionalne dyrekcje LP – do sprzedaży na potrzeby gospodarki narodowej w trybie przetargów i aukcji internetowych zorganizowanych przez PGL LP na podstawie narzuconych przedsiębiorcom i pozostałym nabywcom decyzji własnych dyrektora generalnego LP w formie:

a) zarządzenia nr […] z dnia […] października 2009 r. w sprawie sprzedaży drewna przez PGL LP w 2010 r. (znak […] ),

b) zarządzenia nr […] z dnia […] października 2010 r. w sprawie sprzedaży drewna przez PGL LP w 2011 r. (znak […]),

c) zarządzenia nr […] z dnia […] października 2011 r. w sprawie sprzedaży drewna przez PGL LP w 2012 r. (znak […]),

d) zarządzenia nr […] z dnia […] kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży drewna przez PGL LP na II półrocze 2012 r. (znak […]),

3. łącznej ilości mas (w m3) drewna tartacznego ze wskazaniem wym. powyżej grup handlowych, udostępnionych przez Dyrektora Generalnego LP do sprzedaży przez Skarb Państwa w tym okresie z pominięciem przetargów i aukcji, na warunkach preferencyjnych (na podstawie umów zawartych wg innych zasad, niż wynikało to z powołanych zarządzeń),

4. wskazania:

a) nabywców wraz z dokładnym określeniem stron zawierających umowę,

b) rodzaju umowy – jednoroczna, wieloletnia, ewentualnie porozumienie wieloletnie,

c) ilości przyrzeczonego lub przydzielonego do zakupu przez dany podmiot surowca tartacznego (towaru), ze wskazaniem konkretnego sortymentu,

d) ceny jednostkowej towaru (w zł/m3) w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050), z rozbiciem na poszczególne sortymenty,

e) ceny – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 powołanej w pkt d) ustawy – całej masy surowca zakupionej w 2010 r., 2011 r. i 2012 r. przez poszczególnych nabywców”.


WSA w Warszawie w wyroku z dnia 22.01.2014 (II SA/Wa 1726/13) uchylił decyzję Dyrektora Generalnego jak i decyzję ją poprzedzającą. Wyrok WSA został jednak przez NSA uchylony i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA (zob. wyrok NSA z dnia 24.06.2015 r.I OSK 1419/14).


W ramach ponownego rozpoznania sprawy, WSA w Warszawie wydał wyrok w dniu 3.11.2015 r., (II SA/Wa 1313/15) , w którym oddalił skargę. Wyrok WSA został następnie zaskarżony do NSA, który ostatecznie wyrokiem z dnia 30.6.2017 r., (I OSK 437/16) oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok NSA jest o tyle ważny dla Lasów Państwowych, że dokonane zostały jasne ustalenia, że przy tak sformułowanym wniosku mamy d czynienia z informacją przetworzoną.  Zdaniem NSA: ,,Prawidłowo  zważył Sąd Wojewódzki, iż żądana w sprawie informacja ma charakter informacji przetworzonej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy (…). przedmiotowe żądanie, już choćby z uwagi na rozmiar danych i ich różnorodność obejmującą zarówno okres czasowy, jak i rodzaje drewna, w rozbiciu na poszczególne jednostki, dalej szczegółowe zestawienia zależne od sposobu sprzedaży, rodzaju umów i cen, niewątpliwie nie nosi znamion informacji prostej, a wymaga stworzenia nowej jakości. Poza tym nie doszło do udowodnienia, aby tego rodzaju dane były przez organ gromadzone w taki sposób, który pozwalałby na ich niezwłoczne udostępnienie bez konieczności dokonywania żmudnych i czasochłonnych działań. Po drugie oczywistym jest, że skarżący nie wykazał wspomnianego interesu”.


Komenatrz dr Piotr Sitniewski: W moim przekonaniu sprawa mogłaby całkiem inaczej się potoczyć, gdyby Wnioskodawca skupił się na ustaleniu, a tym samym przekonaniu poszczególnych składów orzekających sadów administracyjnych, że działa w obszarze szczególnej istotności dla interesu publicznego. Jednak jak wynika z uzasadnienia orzeczeń, element ten nie został w pełni wystarczająco opisany. Oczywistym bowiem było, że mamy do czynienia z informacją przetworzoną.