Krótka rozprawa między trzema osobami, Posłem, Lekarzem i Kominiarzem.

WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 20 kwietnia 2017 r., (sygn. II SA/Sz 234/17) kontrolował proces realizacji prawa do informacji w którym wnioskodawca pytał dyrektora regionalnego szpitala o:

,,1) Czy lekarz M.H. jest zatrudniony w Regionalnym Szpitalu w K.?

2) Jeśli tak, to jaka jest forma zatrudnienia – kontrakt, umowa o pracę, umowa – zlecenie, umowa o dzieło, czy jeszcze inna forma zatrudnienia?

3) Na jakim stanowisku zatrudniony jest ten lekarz, jaki jest zakres jego czynności, zadań i obowiązków na zajmowanym stanowisku, od kiedy trwa jego zatrudnienie i ile wynosi jego wynagrodzenie w wymiarze brutto i netto?”.


Dyrektor Regionalnego Szpitala  działając na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) po rozpatrzeniu wniosku S.K. z dnia […] odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie wskazanym w pkt 2-3 wniosku


Osoba o którą pytał wnioskodawca jest jednocześnie posłem. Z listy posłów na stronie Sejmu wynika, że obecnie jest tylko jeden poseł z wykształceniem lekarskim z okręgu zachodniopomorskiego o tych inicjałach.


WSA powołała wyrok SN z 2000 w którym czytamy: ,,Lekarz zatrudniony w publicznej służbie zdrowia może być uznany za funkcjonariusza publicznego w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. jedynie wówczas, gdy swój zawód łączy z funkcjami o charakterze administracyjnym. Lekarz karetki pogotowia – kierownik zespołu reanimacyjnego nie pełni tego rodzaju funkcji i dlatego nie może być podmiotem przestępstwa określonego w art. 231 k.k.” (wyrok SN z 27.11.2000 WKN 27/00).

Przypomnę tylko,że NSA w wyroku stwierdził ,,pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną ma na gruncie u.d.i.p. autonomiczne i szersze znaczenie niż w art. 115 § 13 i 19 Kodeksu karnego” (I OSK 3217/14).

W dalszej części WSA stwierdził: ,,organ winien zbadać, czy i jakie funkcje w ramach zatrudnienia w Regionalnym Szpitalu w K. pełni M.H.. Dodać należy, że w ocenie sądu, równoległe sprawowanie mandatu posła na Sejm RP (sprawowanie funkcji publicznej) pozostaje bez wpływu na powyższe ustalenia, gdyż nie ma związku z pełnieniem funkcji lekarza”. 


Warto przypomnieć kilka innych wyroków odnoszących się do np. kontraktów z lekarzami:

,,Bezsprzecznie kontrakty zawarte z lekarzami przez SPSR mają charakter informacji publicznej, co potwierdza także SPSR, dotyczą bowiem sposobu wydatkowania majątku publicznego przez podmiot należący do sektora finansów publicznych, zobligowany do przestrzegania zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi”. (…) ,,Zamieszczenie w kontraktach klauzuli, że lekarze nie wyrażają zgody na udostępnianie treści kontraktu osobom trzecim, nie ma znaczenia dla oceny czy kontrakt stanowi informację publiczną, a także nie powoduje nadania kontraktom “klauzuli tajności”.  (wyrok WSA w Szczecinie z 04.08.2016)


Sprawa wymaga interwencji ustawodawcy by w końcu ustalić, kim jest osoba pełniąca funkcję publiczna dla potrzeb prawa do informacji. NSA w wyroku stwierdził ,,pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną ma na gruncie u.d.i.p. autonomiczne i szersze znaczenie niż w art. 115 § 13 i 19 Kodeksu karnego” (I OSK 3217/14).

Czy lekarz pełni funkcję publiczną?

Skoro pełni ją nauczyciel akademicki, i oświaty

to czemu lekarz miałby nie pełnić funkcji publicznej? Jego praca jest niezwykle odpowiedzialna.

A kominiarza nie jest? jak kominiarz nie podpisze glejtu, że komin OK, to w razie pożaru nie otrzymamy odszkodowania. To jak to jest? Pełni funkcję kominiarz czy nie?

Moim zdaniem należy od siebie odróżniać, pełnienie funkcji publicznej od byciem osobą publiczną (patrz wyrok TK K 17/05), i odróżniać pełnienie funkcji publicznej od zatrudnienia z racji na posiadane specjalistyczne uprawnienia, wykształcenie, i umiejętności. Kominiarz nie pełni funkcji publicznej , ale wiedza jego jest konieczna i potrzebna. Lekarz jest specjalistą wysokiej klasy, ale nie zawsze jest osobą pełniącą funkcję publiczną.