Koszty – regulować czy ryczałtować?

W najnowszym numerze czasopisma ,,Informacja w Administracji” 1/2017 ukazał się mój raport badawczy na temat kosztów dostępu do informacji w administracji publicznej w Polsce. Celem opracowania jest ukazanie stanu zjawiska regulacji kosztów przekształcenia informacji publicznej na przykładzie poddanych badaniu w tym zakresie urzędom administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) oraz administracji samorządowej (urzędy marszałkowskie i urzędy miast wojewódzkich). Analizie poddane zostały wszystkie obowiązujące akty normatywne, jakie obowiązują w tym zakresie w urzędach poddanych badaniu. Analogiczne badanie zostało przeprowadzone w 2013 r., a jego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie ,,Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” wydawanym przez KRUS (Zob. strona www.krus.gov.pl, Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia 2013, Nr 49, s. 76–99, dostępne pod linkiem