Kopia księgi zastępstw w SP-czy jest jawna? Nie wiadomo.

NSA w wyroku z 25.1.2019 r. (I OSK 1945/18) uchylił wyrok WSA w Warszawie z dnia 20.2.2018 r. (II SAB/Wa 603/17) .

W sprawie Wnioskodwca złożył złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii księgi zastępstw nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół za okres od września 2003 do czerwca 2017 r.


Dyrektor Zespołu Szkół poinformował wnioskodawcę, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej. Wobec powyższego K.S. wniósł skargę na bezczynność Dyrektora , którą to skargę WSA w Warszawie  wyrokiem z dnia 20.2.2018 r. (II SAB/Wa 603/17) oddalił.


NSA w wyroku z 25.1.2019 r. (I OSK 1945/18) uchylił wyrok WSA i stwierdził: 

  1. ,,Uzasadnienie orzeczenia nie może sprowadzać się jedynie do rekapitulacji przebiegu postępowania i powielenia stanowiska organu. Dokonując kontroli legalności, sąd administracyjny nie może bezkrytycznie przyjmować ustaleń poczynionych w postępowaniu administracyjnym przez organ oraz zajętego przez organ stanowiska prawnego, zwłaszcza jeżeli są one kwestionowane przez stronę postępowania”,
  2. ,,Uznając żądanie wniosku za dotyczące dokumentacji pracowniczej, Sąd winien był wyjaśnić, z jakich powodów taka kwalifikacja informacji przemawia za uznaniem, że nie ma ona charakteru publicznego, tymczasem stanowisko to nie zostało w niniejszej sprawie poprzedzone wywodem, mogącym uwidocznić sposób rozumowania Sądu i instancji, co nie pozwala na dokonanie kontroli rozstrzygnięcia pod względem merytorycznym – a tym samym na dokonanie oceny podniesionych w skardze zarzutów naruszenia prawa materialnego – skoro w istocie zajęte przez Sąd I instancji stanowisko w niniejszej sprawie nie jest jasne. Wadliwość uzasadnienia wyroku stanowiła więc w sprawie skuteczny zarzut“.
  3. ,,Stanowisko sądu co do zgodności z prawem zaskarżonego aktu w przypadku sporu w tym zakresie pomiędzy stronami postępowania sądowoadministracyjnego, powinno zawierać odniesienie do argumentów prezentowanych zarówno przez organ administracji, jak i przez skarżącego oraz wyjaśniać, dlaczego argumenty jednej ze stron uznawane są za prawidłowe, a inne nie (por. m.in. wyrok NSA z 13 stycznia 2009 r., I FSK 1904/07). Dopiero tak przeprowadzona kontrola sądowa pozwala stronom postępowania sądowego poznać sposób rozumowania i argumentacji sądu oraz umożliwia dokonanie przez NSA oceny zarzutów zawartych w skardze kasacyjnej (zob. wyrok NSA z dnia 17 listopada 2018 r., II GSK 3816/16).”.
  4. ,,Treść uzasadnienia powinna umożliwić zarówno stronom postępowania, a w razie kontroli instancyjnej Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu prześledzenie toku rozumowania sądu i poznanie racji, które stały za rozstrzygnięciem o zgodności z prawem zaskarżonego aktu. Tworzy to po stronie wojewódzkiego sądu administracyjnego obowiązek wyjaśnienia motywów podjętego rozstrzygnięcia w taki sposób, że w razie wniesienia skargi kasacyjnej nie powinno budzić wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego, że zaskarżony wyrok został wydany po gruntownej analizie akt sprawy i że wszystkie wątpliwości występujące zostały wyjaśnione (por. wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2012 r., II FSK 1301/10). Naruszenie przepisu art. 141 § 4 p.p.s.a. następuje zatem wówczas, gdy uzasadnienie orzeczenia nie pozwala jednoznacznie ustalić przesłanek, jakimi kierował się sąd, podejmując zaskarżone orzeczenie, a wada ta nie pozwala na kontrolę instancyjną orzeczenia”.