Kontrakty z lekarzami-Jawne?

esculap-480x468WSA w Szczecinie kontrolował proces realizacji wniosku o udostępnienie min. kopii kontraktów zawieranych z lekarzami. W wyroku WSA w Szczecinie z dnia 4 sierpnia 2016 r. (sygn. II SA/Sz592/16) czytamy min.: ,, Zamieszczenie w kontraktach klauzuli, że lekarze nie wyrażają zgody na udostępnianie treści kontraktu osobom trzecim, nie ma znaczenia dla oceny czy kontrakt stanowi informację publiczną, a także nie powoduje nadania kontraktom “klauzuli tajności”. Oraz dalej czytamy: ,,Bezsprzecznie kontrakty zawarte z lekarzami przez SPSR mają charakter informacji publicznej, co potwierdza także SPSR, dotyczą bowiem sposobu wydatkowania majątku publicznego przez podmiot należący do sektora finansów publicznych, zobligowany do przestrzegania zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi”.

Komentarz dr  Piotr Sitniewski: Pomimo powyższych opinii składu orzekającego WSA, nadal nie została rozstrzygnięta podstawowa kwestia, czy lekarzy należy traktować jako osoby pełniące funkcje publiczne, a tym samym, czy zachodzi możliwe ograniczenie prawa do prywatności stosownie do pełnionej funkcji publicznej i w tym zakresie, określone w art. 5 ust. 2 udip. WSA słusznie stwierdza: ,,Ograniczając pewną sferę wolności konstytucyjnej obywatela (prawo do prywatności), należy czynić to w sposób, który przede wszystkim nie naruszy jej istoty i nie spowoduje zachwiania relacji konstytucyjnego dobra, które jest ograniczane (prawo do informacji publicznej). Działanie w tym zakresie powinno być adekwatne do celu, jaki temu ograniczeniu przyświeca, przy czym cel ten musi być również kwalifikowany w kategoriach wartości konstytucyjnej (interes jednostki, interes Państwa). Niezbędne jest zatem prawidłowe wyważenie proporcji, jakie muszą być zachowane, by przyjąć, że dane ograniczenie wolności obywatelskiej nie narusza konstytucyjnej hierarchii dóbr”.

W moim przekonaniu, informacją publiczną będą zbiorcze dane dotyczące wynagrodzenia z tytułu zawieranych konkraktów,nie zaś indywidualne. Jednocześnie uważam, że treść kontraktu w pozostałym zakresie powinna być ujawniona, gdy chodzi o zakres obowiązków i powierzonych zadań do wykonania. Oczywiście przy stosownej anonimizacji danych adresowych etc. W trybie udip jako mieszkańcy powinniśmy mieć prawo dowiedzieć się np. czy dany lekarz posiada stosowne wykształcenie, specjalizacje itd., czyli powinniśmy mieć możliwość uzyskania informacji na temat informacji będących warunkiem pełnienia przez niego funkcji publicznej. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia wymaga jednak podjęcia przez stosowne samorządy lekarskie wysiłku powszechnej standaryzacji w zakresie stopnia i zakresu anonimizacji danych zawartych w zawieranych kontraktach. Tylko takie działania pozwolą na pogodzenie obu praw: prawa do prywatności i prawa do informacji.