Konferencja o ochronie danych w oświacie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – pod takim tytułem 3 lutego 2017 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. “Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w perspektywie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych” odbyła się 3 lutego 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Celem konferencji była wszechstronna analiza problematyki ochrony danych osobowych w szerokim spektrum relacji występujących w placówkach oświatowych. Bliska perspektywa bezpośredniego stosowania ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych implikuje konieczność postawienia pytań o  konsekwencje tego faktu oraz wpływ prawa UE na przepisy krajowe we wskazanym wyżej obszarze.

Program tutaj.

Dr Piotr Sitniewski zaprezentował wystąpienie na temat : ,, Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych”. 


Polecam lekturę wyroku NSA z dnia 10.04.2015 r. (sygn. I OSK 1108/14) w którym czytamy: ,,Wykonywanie zadań publicznych przez szkołę odbywa się przede wszystkim poprzez pracę nauczycieli szkolnych. Nauczyciel jest zatem osobą pełniącą funkcję publiczną. Jest on osobą zatrudnioną w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, która nie wykonuje czynności usługowych, lecz zadania publiczne. Nie ma zatem podstaw do odmowy udzielenia informacji publicznej o pochodzących ze środków publicznych dofinansowaniach, nagrodach oraz dodatkach motywacyjnych, których udostępnienia domagał się skarżący. Bez znaczenia przy tym pozostaje, że udostępnienie takiej informacji będzie umożliwiało identyfikację tożsamości nauczycieli, gdyż prywatność tych osób, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy nie stanowi przesłanki pozwalającej na odmowę udostępnienia informacji publicznej. Sąd wskazał, że o ile do osób pełniących funkcje publiczne zalicza się nauczycieli, o tyle osobami takimi nie są osoby pełniące funkcje usługowe w szkole jak sekretarka, kucharka i kierownik administracyjny szkoły, odpowiadający za pracę personelu obsługowego i administracyjnego. Wymienione osoby nie spełniają bowiem zadań publicznych. W przypadku tych osób dostęp do informacji publicznej może zatem zostać ograniczony z uwagi na ochronę ich prywatności. W sytuacji, gdy możliwe jest przypisanie wysokości dochodów z tytułu nagród, o ujawnienie których wnioskuje skarżący, konkretnemu pracownikowi zatrudnionemu na danym stanowisku, mimo że jego imię i nazwisko nie zostaną ujawnione, zachodzi przesłanka do ograniczenia prawa do żądanej informacji publicznej ze względu na prywatność takich pracowników. Organ winien zatem dokonać ustaleń w tym zakresie i ocenić czy w niniejszej sprawie taka sytuacja zachodzi. Natomiast brak niebezpieczeństwa takiej identyfikacji, np. z uwagi na zmienność osób sprawujących określone funkcje we wskazanym we wniosku przedziale czasowym wskazywać będzie na brak naruszenia prywatności, skarżący nie domagał się bowiem wskazania imion i nazwisk tych osób. Przyjmuje się przy tym, że załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej winno być poprzedzone zwróceniem się do danego pracownika o założenie oświadczenia w przedmiocie ewentualnego wyrażenia zgody bądź odmowy wyrażenia zgody na ujawnienie takich danych, a wyrażenie takiej zgody umożliwia udzielenie informacji”.