Komitet wyborczy nie jest podmiotem obowiązanym do stosowania UDIP.

WSA w Lublinie w postanowieniu z 30.1.2019 r. (II SAB/Lu 4/19) pw ppstanowieniu odrzucającyms kargę, stwierdził m.in.: ,, Komitet nie mieści się w kręgu podmiotów zobowiązanych w świetle art. 4 ust. 1 u.d.i.p. do udostępnienia informacji publicznej, nie istnieją przepisy, które stanowią źródło przypisania Komitetowi w tym zakresie obowiązków, objętych sferą kognicji sądu administracyjnego. W konsekwencji Komitet nie ma zdolności sądowej (art. 25 p.p.s.a.), co skutkuje koniecznością odrzucenia skargi Fundacji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 p.p.s.a.”.

,,Nie ma podstaw do przypisywania działalności komitetu wyborczego wyborców cechy wykonywania zadań publicznym we wskazanym ujęciu. Cała działalność komitetu wyborczego nie jest ukierunkowana na zaspokajanie powszechnych potrzeb obywateli, ale na obsługę i wspieranie konkretnego kandydata lub kandydatów zgłoszonych w wyborach przez ten komitet. Niewątpliwie komitet uczestniczy w procesie wyborczym kluczowym z punktu widzenia państwa, którego ustrój oparty jest na demokracji przedstawicielskiej, tym niemniej jednak jeszcze raz trzeba podkreślić, że w procesie tym uczestniczą również sami kandydaci czy wyborcy, a nikt racjonalnie nie stawia tezy o wykonywaniu przez te osoby zadań publicznych związanych z wyborami. Konkludując: wykonywanie przez komitet wyborczy wyborców czynności w procesie wyborczym wyłącznie na rzecz określonych kandydatów nie stanowi realizacji zadań publicznych związanych z wyborami”.

Leave a Comment