Kim jest osoba pełniąca funkcje publiczną?

W najnowszym numerze ,,Informacja w administracji” 3/2017 ukazał się mój artykuł na temat ,,Kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną ” w rozumieniu prawa do informacji publicznej.

Link do czasopisma: link 

,,(…) Analiza orzecznictwa sądowego pozwala przyjąć, że ścierają się ze sobą dwa sposoby definiowania osób pełniących funkcje publiczne: definicja funkcjonalna, oraz definicja instytucjonalna. W moim przekonaniu, dla potrzeb prawa do informacji dominującym sposobem definiowania pojęcia ,,osoba pełniąca funkcję publiczną”, powinno być stosowanie definicji funkcjonalnej, wedle której osoba pełniącą funkcję publiczną jest ta osoba, która współwykonuje zadania przynależne podmiotowi publicznemu, w którego strukturach jest zatrudniona. Decydujący jest rodzaj zadań jakie wykonuje, zaś rzeczą wtórną jest status pracowniczy i zaszeregowanie w danej służbie czy formacji. W przeciwieństwie do definicji instytucjonalnej, która zakłada, że o statusie osoby pełniącej funkcje publiczne decyduje przede wszystkim zatrudnienie w określonej instytucji, bez względu na to, jaki zakres obowiązków dana osoba realizuje. Przyjęcie jako wiodącej definicji funkcjonalnej, pozwala w sposób bardziej realny uwzględniać ogrom specyfiki podmiotów wykonujących zadania publiczne, lub gospodarujących mieniem publicznym (…) “.