Każda uczelnia wyższa, również niepubliczna jest podmiotem obowiązanym do stosowania UDIP.

WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 9.1.2019 r. (II SAB/BD 104/18) [wyrok nie jest prawomocny] rozpatrywałskargę na bezczynność Rektroa uczelni niepublinczej, stwierdził, iż sskarga jest zasadna, i jednocześnie zobowiązał Rektora  do rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. Dodatkowo WSA stwierdził, że podmiot zobowiązany dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.


W sprawie stowarzyszenie wystąpiło do uczelni niepublicznej o udostępnienie: 

 1. ,,dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających – w odniesieniu do wszystkich kontroli zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, przeprowadzonych w roku 2014 i 2015 w postaci skanów,
 2. skanu statutu Szkoły wraz ze skanami aktów go zmieniających”.

Rektor w odpowiedzi wyjaśnił m.in.:, że ,,statut uczelni wraz ze zmianami zarówno w chwili składania wniosku o udostępnienie informacji, jak i w chwili obecnej był udostępniony na stronie internetowej Uczelni. Odnosząc się natomiast do żądania udostępnienia protokołów pokontrolnych Rektor wskazał, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem protokoły kontroli wewnętrznych nie stanowią informacji publicznej, natomiast wniosek o wysłanie protokołów z kontroli zewnętrznych drogą elektroniczną należałoby zakwalifikować jako wniosek do działań skrajnie nieodpowiedzialnych. Rektor dodał również, że judykatura administracyjna coraz częściej spotyka się z problemem udręczenia adresata wniosku o udostępnienie informacji publicznej. W literaturze uważa się, że nadużywanie publicznego prawa podmiotowego ma miejsce wówczas, gdy jakiś podmiot podejmuje prawnie dozwolone działania dla osiągnięcia celów innych niż przewidziane przez ustawodawcę”.


WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 9.1.2019 r. (II SAB/BD 104/18)  stwierdził  m.in.: ,,Uczelnia niepubliczna stanowi część państwowego systemu edukacji i nauki. W zakresie tworzenia i funkcjonowania tych uczelni nie ma dowolności, gdyż do państwa należy ustalenie warunków ich powstawania, funkcjonowania, określa ono też udział władz publicznych w ich finansowaniu. Dlatego też funkcjonowanie prywatnych szkół wyższych stanowi realizację jednego z konstytucyjnych zadań państwa i spełnia kryterium wykonywania zadań władzy publicznej (por. postanowienie SN z dnia 25.06.2004 r., sygn. V KK 74/04, OSNKW 2004/7-8/79). Dla uznania danych zadań za zadania publiczne istotnym jest bowiem brak rezygnacji władzy publicznej z odpowiedzialności za ich wykonywanie. Nie jest natomiast konieczne, by samo wykonywanie zadań odbywało się w ramach struktur organizacyjnych państwa lub samorządu terytorialnego (por. Stanisław Biernat Prywatyzacja zadań publicznych Problematyka prawna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1994 r.). Zadania publiczne wykonywane przez podmioty spoza obszaru administracji publicznej, nie tracą charakteru takich zadań (por. postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 15.09.2011 r., sygn. akt IV SAB/GL 49/11, baza orzeczeń cbois). Uczelnia niepubliczna, nie będąc organem administracji publicznej, jest jednostką, która powołana została do wykonywania zadań publicznych i jest uprawniona do nawiązywania stosunków administracyjno -prawnych w zakresie określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (por. wyrok NSA z dnia 12.06.2001 r., sygn. I SA 2521/00). W ocenie Sądu uczelnia niepubliczna jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej, ponieważ realizuje zadnia publiczne. Stanowisko to potwierdza linia orzecznicza sądów administracyjnych, wyrażająca pogląd, że oświatę oraz kształcenie należy zaliczyć do zadań publicznych nawet wtedy, gdy są one wykonywane przez szkoły niepubliczne (vide: wyrok NSA z 1.12.2011 r. sygn. akt I OSK 1630/11).


komentarz dr  Piotr Sitniewski: 

sprawa jest oczywista od samego początku,  ale zwracamuwagę, że temat jest znacznie szerszy. Bowiem rodzajów uczelni w Polsce mamy o wiele więcej.

Po pierwsze mamy podział na uczelnie wyższe akademickie – czyli prowadzące badania anukowe – oraz zawodowe.

Po drugie mamy uczelnie nadzorowane przez MNiSW ale i innych ministrów.

 

 

W grupie tej występują następujące uczelnie wyższe:

 1. uczelnie wojskowe; obecnie istnieje pięć uczelni wojskowych: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (oficjalna strona akademia.mil.pl, pełni jednocześnie funkcję strony BIP)

2. uczelnie służb państwowych – istnieją dwie tego typu uczelnie:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej (oficjalna strona sgsp.edu.pl, strona BIP www.bip.sgsp.edu.pl),
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (oficjalna strona wspol.edu.pl, strona BIP http://bip.szczytno.wsp.policja.gov.pl ),

3. uczelnie artystyczne (19), które dzielą się na:

 • akademie muzyczne (8),

– Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (oficjalna strona http://www.amuz.bydgoszcz.pl, strona BIP http://www.bip.amuz.bydgoszcz.pl),

– Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (oficjalna strona http://www.amuz.gda.pl,strona BIP http://bip.amuz.gda.pl),

– Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (oficjalna strona http://www.am.katowice.pl, strona BIP http://www.bip.am.katowice.pl),

– Akademia Muzyczna w Krakowie (oficjalna strona www.amuz.krakow.pl, strona BIP www.amuz.krakow.pl/bip),

– Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (oficjalna strona http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl, strona BIP http://www.amuz.lodz.pl/bip_amuz_lodz),

– Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (oficjalna strona http://amuz.edu.pl, strona BIP http://amuz.edu.pl/o-uczelni/bip),

– Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (oficjalna strona http://www.amuz.wroc.pl, strona BIP http://www.amuz.wroc.pl/pl/status_prawny/132/2)

– Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie (oficjalna strona http://www.chopin.edu.pl/pl, strona BIP http://bip.chopin.edu.pl);

 • akademie sztuk pięknych (7):

– Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (oficjalna strona http://uap.edu.pl).

– ASP w Gdańsku (oficjalna strona www.asp.gda.pl, strona BIP http://bip.asp.gda.pl

– ASP w Katowicach (oficjalna strona www.asp.katowice.pl, strona BIP http://bip.asp.katowice.pl/bip),

– ASP im. Jana Matejki w Krakowie (oficjalna strona www.asp.krakow.pl, strona BIP http://bip.asp.krakow.pl),

– ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (oficjalna strona www.asp.lodz.pl, strona BIP http://bip.asp.lodz.pl),

– ASP w Warszawie (oficjalna strona https://asp.waw.pl, strona BIP http://www.bip.asp.waw.pl),

– ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (oficjalna strona http://www.asp.wroc.pl, strona BIP http://bip.asp.wroc.pl),

 • szkoły filmowe i teatralne (3):

– Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie (oficjalna strona http://www.ast.krakow.pl/)

– Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (oficjalna strona www.filmschool.lodz.pl, strona BIP http://bip.filmschool.lodz.pl),

– Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (oficjalna strona https://akademia.at.edu.pl, strona BIP http://atWarszawa.bip.gov.pl),

 1. uczelnie interdyscyplinarną – Akademia Sztuki w Szczecinie (oficjalna strona akademiasztuki.eu, strona BIP http://www.akademiasztuki.eu/BIP);

4. akademie morskie:

Na zasadach podobnych do uczelni działają również:

1) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – utworzone w 1971 r. jako samodzielna placówka naukowo-dydaktyczna, działająca pod nadzorem ministra właściwego do spraw zdrowia (rozporządzenie RM z 9.10.1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego” (Dz.U. Nr 29, poz. 247)). Ma uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich i studiów podyplomowych w dziedzinie nauk medycznych finansowanych z dotacji z budżetu państwa (oficjalna strona www.cmkp.edu.pl, strona BIP www.cmkp.edu.pl/serwisy/bip),

2) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, KSAP działa w oparciu o KSAPU. W październiku 1999 r. Prezes RM nadał KSAP statut (StatKSAPR). Krajowa Szkoła Administracji Publicznej podlega Prezesowi RM, który powołuje jej dyrektora (oficjalna strona www.ksap.gov.pl, strona BIP www.bip.ksap.gov.pl).

Poza powyższym, znajdują się jeszcze uczelnie wyższe działające na całkiem innych zasadach takie jak:

 • Uniwersytet Papieski m.Jana Pawła II w Krakowie (patrz statut)
 • Chrześcijańśka Akademia Teologiczna (patrz statut),
 • KUL i UKSW – chociaż tutaj odrębności jest stosunkowo najmniej.

Wszystkie te podmioty są podmiotami obowiązanymi do stosowania UDIP. Taka sama zasada dotyczy instytucji oświatowych, szkół podstawowych, zawodowych, techników, średnich, przedszkoli i złobków. Wszystkie te podmioty, również prowadzone przez ososby fizyczne, prawne, zakony, jednostki samorządu, uczlenie wyższe itd. itd. sa obowiazane do stosowania UDIP.

Ale czy one o tym wiedzą?? 

Leave a Comment