Jawny rejestr wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.

WSA w Krakowie w wyroku z dnia 7 lutego 2017 r. (II SA/Kr 1464/16) kontrolował proces realizacji prawa do informacji,w którym wnioskodawca wniósł o udostępnienie ,, informacji publicznej zawartej w prowadzonym przez Burmistrza R. rejestrze decyzji o warunkach zabudowy wydanych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2016 r., poprzez wykonanie kopii ww. rejestru. Wnioskodawczyni wskazywała przy tym, że wnosi o wyłączenie z udostępnienia danych zawierających nazwę i adres wnioskodawcy występującego z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy”.


WSA stwierdził w swym wyroku: ,,poza sporem między Skarżącą i SKO jest, że oznaczenie nieruchomości objętych ww. decyzjami o warunkach zabudowy przez wskazanie ich numeru ewidencyjnego i położenia nie stanowi informacji, która umożliwia choćby pośrednio zidentyfikowanie osoby fizycznej, a zatem nie ma charakteru informacji o charakterze danych osobowych w stosunku, do których prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu stosownie do treści art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p.).”

Dalej w wyroku WSA czytamy: ,,udostępnieniu w trybie informacji publicznej podlegają również dane zawartych w kolumnie nr 4 dotyczące nieruchomości objętych rejestrem decyzji o warunkach zabudowy tj. numery ewidencyjne działek oraz ich lokalizację. Uzyskanie informacji o numerach działek wskazanych w decyzjach ustalających warunków zabudowy nie są bowiem informacjami dotyczącymi zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się bowiem za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań”.

WSA w uzasadnieniu swego wyroku stwierdził: ,,Powyższe stanowisko znajduje pełną aprobatę Sądu, który zgodnie z poglądami wyrażonym m. in. w wyrokach WSA w Krakowie: z 28 marca 2014 r. sygn. akt II SA/Kr 187/14; z 5 marca 2014 r. , sygn. akt II SA/Kr 188/14; z 20 marca 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 127/14 – uważa, iż dostęp do informacji o ewidencyjnych numerach działek nie jest równoznaczny z dostępem do informacji podmiotach, którym przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego do tych nieruchomości. Zgodnie bowiem z przepisem art. 24 ust.5 pkt 3 (ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 j.t.) Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie. Również w judykaturze utrwalił się pogląd, że przedmiotem ewidencji gruntów i budynków są dane o charakterze przedmiotowym (art. 20 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 p.g.k.) oraz dane o charakterze podmiotowym (art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 p.g.k.) (por. wyroki NSA w Warszawie z dnia 20 listopada 2009 r., I OSK 189/09, LEX nr 707709, z dnia 21 lipca 2010 r., I OSK 1312/09, LEX nr 694343 i z dnia 19 maja 2010 r., I OSK 1030/09, LEX nr 594845). Przy tym na żądanie wszystkich zainteresowanych w trybie art. 24 ust. 2 p.g.k. udzielane mogą być tylko informacje o charakterze przedmiotowym, a więc nie zawierające danych podmiotowych, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy. Jeżeli żądanie podania informacji dotyczy numerów ksiąg wieczystych nieruchomości, których właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym jest określony podmiot, dotyczy ono danych o charakterze podmiotowo-przedmiotowym, czyli w istocie danych osobowych. W tej sytuacji, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 p.g.k., wnioskodawca powinien wykazać interes prawny w uzyskaniu informacji podmiotowo-przedmiotowej (por. uzasadnienie wyroku WSA we Wrocławiu z 2 grudnia 2010 r., II SA/Wr 546/10, LEX nr 1112662).”.


Komentarz dr Piotr Sitniewski: Warto w tym meijscu przypomnieć treść rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wzór rejestr decyzji zawiera 7 kolumn: 

1- numer decyzji i data jej wydania

2 – rodzaj inwestycji

3 – nazwa i adres wykonawcy

4 – oznaczenie nieruchomości (nr działki ewid.)

5- streszczenie ustaleń decyzji

6- wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji.