JAWNY KRS wyłącza UDIP

WSA w Krakowie w wyroku z dnia 28 lutego 2017 r.,  (II SAB/Kr 211/16) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w którym Wnioskodawca zwrócił się do szpitala m.in. o udostępnienie: ,, skanu tekstu pierwotnego oraz tekstu jednolitego aktualnego na dzień dzisiejszy aktu założycielskiego (umowy) Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.”..


Szpital w odpowiedzi stwierdził: ,,”informuję, że żądane w pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 informacje znajdują się w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Żądane w pkt 1, pkt 2 i pkt 3 wniosku informacje zawarte są dokumentach, do których dostęp jest nieograniczony zgodnie z art. 10 oraz 11 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 687), wobec powyższego nie ma obowiązku ich udzielenia na wniosek”.


WSA skargę oddalił, gdyż stwierdził: ,,wyłączona jest możliwość żądania udostępnienia na podstawie u.d.i.p. w trybie wnioskowym informacji znajdujących się w Rejestrze, który jest jawny i do którego każdy ma dostęp w przewidziany prawem sposób. Właściwą i wystarczającą reakcją na wniosek dotyczący takiej informacji jest stosowne zawiadomienie wnioskodawcy, zawierające wskazanie drogi do jej uzyskania oraz wyjaśnienie przyczyn nieudzielenia jej na podstawie u.i.d.p.”.

,,Ewentualne uchybienia obowiązkowi udostępniania określonych danych w BIP nie powodują automatycznie, że przestaje wiązać art. 1 ust. 2 u.d.i.p.; po drugie, pośród informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 – nie zostały expressis verbis wymienione informacje, których udostępnienia domagał się skarżący, i nie sposób jednoznacznie stwierdzić, że obowiązek umieszczenia w BIP ich konkretnie dotyczy (skarżący nie precyzuje też, do której lub których z wnioskowanych informacji omawiany argument odnosi, choć słowo “niektóre” pozwala przypuszczać, że nie chodzi o wszystkie). A, z drugiej strony, informacje te (dokumenty) są wyraźnie wskazane w katalogu z art. 8a ustawy o KRS i to ta ustawa wyraźnie określa też sposób ich udostępniania”.