Jawność zarobków w NBP. Ustawa podpisana przez Prezydenta R.P.

W dniu 25 lutego 2019 r. Prezydent R.P. podpisał ustawę wprowadzającą jawność zarobków w Narodowym Banku Polskim – ustawa z dnia 22.2.2019 r. ,,o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalaności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim”, Dz.U. z 2019 r., poz. 371. link  do ustawy 

CO ZMIENIA NOWA REGULACJA :

[informacja ze strony Prezydent.pl] ,,Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, ze zm.; dalej: ustawa o ograniczeniu) oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373; dalej: ustawa o NBP).

 1. Ustawa nowelizująca rozszerza krąg adresatów ustawy o ograniczeniu (art. 1 i art. 2), włączając do niego członków Zarządu NBP oraz pracowników NBP zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osoby zajmujące stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy (dodany pkt 6d w art. 2).

W konsekwencji nowi adresaci zostali zobowiązani do składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym (art. 10 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o ograniczeniu). Co istotne, informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym złożonym przez Prezesa i wiceprezesów NBP oraz osoby, o których mowa w dodanym pkt 6d w art. 2:

 1. po pierwsze, nie stanowią tajemnicy prawnie chronionej i nie podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych (art. 10 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy o ograniczeniu);
 2. po drugie, są jawne także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości osoby składającej oświadczenie. Na wniosek osoby składającej oświadczenie osoba odbierająca oświadczenie może zdecydować o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla składającego oświadczenie lub osób dla niego najbliższych. Minister Sprawiedliwości jest uprawniony do zniesienia tej klauzuli, a w stosunku do jego uprawnienia nie stosuje się art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych (art. 10 ust. 3a ustawy o ograniczeniu).
 3. Ustawa nowelizująca utrzymuje dotychczasowe rozwiązania art. 66 ustawy o NBP, w myśl których:

– wielkość środków na wynagrodzenia ustalana jest corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym (ust. 1);

– wynagrodzenie Prezesa i wiceprezesów NBP ustalane jest na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (ust. 2);

– zasady wynagradzania pracowników NBP są ustalane przez Zarząd NBP, precyzując, że ustalenie następuje w drodze uchwały (ust. 3 zdanie pierwsze).

Novum normatywne w art. 66 ustawy o NBP obejmuje rozstrzygnięcie o tym, że:

– Zarząd NBP określa wynagrodzenie dla poszczególnych stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie dla tych stanowisk, z wyłączeniem wiceprezesów oraz członków Zarządu NBP, nie może przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia Prezesa NBP (ust. 3 zdanie drugie);

–  uchwała, o której mowa w ust. 3, jest jawna i podlega udostępnieniu przez Prezesa NBP w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) na stronie podmiotowej NBP (ust. 4);

– przez wynagrodzenie Prezesa NBP, o którym mowa w ust. 2, rozumie się wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny ustalone na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 2, oraz składniki wynagrodzenia, premie i nagrody określone w uchwale, o której mowa w ust. 3 (ust. 5);

– informacja o wysokości wynagrodzeń Prezesa, wiceprezesów, członków Zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy jest jawna i podlega udostępnieniu przez Prezesa NBP w BIP na stronie podmiotowej NBP do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy to udostępnienie (ust. 6);

– informację o wysokości wynagrodzeń, o których mowa w ust. 6, udostępnia się odrębnie dla każdego stanowiska w NBP z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia, premii i nagród, określonych w uchwale, o której mowa w ust. 3 (ust. 7);

– przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.) stosuje się odpowiednio (ust. 8).

III. Ustawa nowelizująca wprowadza obowiązek polegający na tym, że – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy – Prezes NBP udostępni w BIP na stronie podmiotowej NBP uchwały Zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP obowiązujące w latach 1995‑2018 oraz informację o wysokości wynagrodzeń w tych latach, otrzymywanych przez Prezesa i wiceprezesów NBP, członków Zarządu NBP, pracowników NBP zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy (art. 3).

Ustawa nowelizująca wprowadza także obowiązek polegający na tym, że – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy – Zarząd NBP dostosuje zasady wynagradzania pracowników NBP do zasad określonych w art. 66 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (art. 4).

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

—————————————————————————————————

Do Marszałka Sejmu wpłyneły trzy projekty ustaw dotyczące jawności wynagrodzeń , ale i jawności majątkowej osób pełniących funkcje publiczne w NBP:

 • W dniu 8 stycznia 2019  wpłynął projekt grupy posłów PO-KO dotyczący zmiany art. 10 ustawy o ograniczeniu prowadzenia dziaalaności gospodarczej przez ososby pełniące funkcje publiczne, poprzez dodanie do katalogu osób obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych członków zarządu NBP oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w NBP tj. dyrektorów departamentów oraz oddziałów okręgowych NBP projekt PO
 • W dniu 10 stycznia 2019 r. wpłynął projekt grupy posłów Kukiz15, o zmianę ustawy o NBP, dotyczy przekazania Marszałkowi Sejmu kompetencji do określenia w drodze zarządzenia, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania oraz tabel stanowisk pracowników NBPprojekt Kukiz15
 • W dniu 22 stycznia 2019 r. wpłynął projekt grupy posłów PIS (druk Sejmowy 3160). projekt PI

               O jawności zarobków dwukrotnie wypowiadałem się na falach PR24.pl

link 1    link 2

 

 

—————————————————————————————————

PRZEBIEG PROCESU LEGISLACYJNEGO

Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.druki sejmowe nr 3158, 3159, 3160, 3171, 3171 A
druki senackie nr 1081, 1081 A
 Były to poselskie projekty ustaw.
Przedstawione rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia zmian w zakresie wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Narodowym Banku Polskim w tym osób kierujących komórkami organizacyjnymi oraz ich zastępców, Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
 Sejm uchwalił ustawę na  77. posiedzeniu w dniu 31 stycznia  2019 r.Do Senatu została przekazana w dniu 31 stycznia  2019 r.Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  2 marca 2019 r.
Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1081 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


 Komisja Finansów publicznych przedstawiła dwia sprawozdania: 

 1. I sprawozdanie komisji fin publ I
 2. I sprawozdanie komisji fin publ

Biuro Legislacyjne przedstawiło swoją opinię, szczególnie zwracającą uwagę na fakt, że

,,(…) Jednodniowa vacatio legis uniemożliwia dostosowanie się do tego obowiązku. Aby umożliwić dostosowanie się do postanowień ustawy należy wydłużyć vacatio legis albo, korzystając z zastosowanego w ustawie mechanizmu wprowadzić przepis przejściowy, który określi odpowiedni termin na zakończenie działalności, o której mowa w art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Poniżej zamieszczono propozycje poprawki zawierającej półroczny termin. Oczywiście Senat może wskazać inny termin, który pozwoli na wygaszenia działalności gospodarczej przez pracowników Narodowego Banku Polskiego(…)”.


Senat przyjął ustawę w dniu 1 lutego 2019 r., z jedną drobną (redkacyjną) poprawkę. Ustawa trafia do Prezydenta R.P.

Wyniki głosowania:

Sejmieglos_77_13

w Senacie. 

Leave a Comment