Czyje wynagrodzenia są jawne ?

Szanowni Państwo, 

Zapraszam na autorskie szkolenie online w dniu 3 czerwca 2020 r. na temat: ,,Czyje wynagrodzenia sa jawne? Przegląd regulacji prawnych i orzecznictwa sądowego“.

ZAPISY TUTAJ 

W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę, przy rozpatrywaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej w postaci wynagrodzeń osób zatrudnionych w instytucji obowiązanej do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Omówimy m.in. następujące zagadnienia:
1.    Jawność wynagrodzeń osób wskazanych indywidualnie a jawność wydatków na wynagrodzenia.
2.    Kim jest osoba publiczna a kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną? – analiza przepisów.
3.    Kim w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych jest osoba pełniąca funkcję publiczną w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej? (status nauczycieli, radców prawnych, urzędników, nauczycieli akademickich i innych).
4.    Na czym polega autonomia informacyjna osób pełniących i niepełniących funkcji publicznych?
5.    Analiza wyroku T.K. z 20 marca 2006 r. (sygn. K 17/05) – jakie cechy musi spełniać osoba by móc być uznana za pełniącą funkcje publiczne?
6.    Osoba mająca związek z pełnieniem funkcji publicznych – przegląd orzecznictwa.
7.    Osoba czasowo pełniąca funkcje publiczne – przegląd orzecznictwa.
8.    Jaki jest stosunek przepisów szczególnych wobec art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w świetle uchwały 7 sędziów NSA z 9.12.2013 (I OPS 8/13).
9.    Jawność wynagrodzenia osób ściśle wskazanych w przepisach szczególnych – analiza przepisów
̵    ustawy z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
̵    ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
̵    ustaw ustrojowych samorządowych w kontekście jawności oświadczeń majątkowych

Bądż na bieżącogrupa na facebookAdministratorzy Publicznej Informacji – ZAPRASZAM.