Jawność wynagrodzeń w UM.

WSA w Łodzi w nieprawomocnym wyroku z dnia 16 stycznia 2018 r. (II SAB/Łd 230/17) kontrolowął proces realizacji prawa do infomracji w ramach którego Wnioskodawca zwrócił się do Prezydenta MIasta z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej ,,w zakresie listy wynagrodzeń i premii wypłaconych pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta w R., za miesiące styczeń – wrzesień 2017 roku zawierającej:

1. sumę wypłaconego wynagrodzenia (brutto),

2. sumę wypłacony nagród (brutto),

3. zajmowane stanowisko,

4. okres za który wynagrodzenie zostało wypłacone w przypadku określonej osoby”.


Prezydent  ,,przekazał informację o zbiorczej kwocie wynagrodzenia brutto za okres styczeń – wrzesień 2017r. (6.486.269.57 zł) oraz kwocie nagród brutto wypłaconych w okresie styczeń – wrzesień 2017r. (139.100.00 zł). Dodano, że listy wypłaconych wynagrodzeń i nagród w stosunku do określonej osoby w żadnej formie nie mogą być udostępnione, ponieważ wynagrodzenie pracownika podlega ochronie wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych oraz stanowi jego dobro osobiste w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i bez zgody pracownika nie może być ujawnione”. 


WSA uznał skargę za zasadną i orzekł m.in.: ,,Nie budzi w ocenie Sądu wątpliwości, że informacje o wysokości wynagrodzeń i nagród, wypłacanych pracownikom samorządowym, w świetle art. 1 ust. 1 u.d.i.p. stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy. Są to bowiem informacje dotyczące wysokości i sposobu wydatkowania środków publicznych z budżetu państwa (lub też budżetu jednostki samorządu terytorialnego) na obsadę stanowiska w jednostce samorządowej. Stanowisko to potwierdza jednolite w tym zakresie orzecznictwo, w tym także judykaty, przytoczone przez organ w treści odpowiedzi na skargę. (por. np. najnowsze wyroki: NSA z  27.10. 2017 r., sygn. akt I OSK 3207/15, z  5.7. 2017 r.,  I OSK 2559/15 oraz WSA w Warszawie z  22.11.2017 r., II SA/Wa 964/17, w Gliwicach z  20.6.2017r., IV SAB/Gl 139/17, w Poznaniu z  10.8. 2017r., IV SAB/Po 39/17, w Gorzowie Wielkopolskim z  4.10.2017r., II SA/Go 607/17 ). Oznacza to, że informacja w zakresie udostępnienia wysokości wynagrodzeń pracowników samorządowych – bez względu na to, czy stanowi kwotę zasadniczego wynagrodzenia, czy obejmuje również wysokość nagród w tym uznaniowych – stanowi informację publiczną i jako taka podlega udostępnieniu. Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 5 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym wysokość wynagrodzeń pracowników niepełniących funkcji publicznych może być udostępniona wyłącznie za ich zgodą. W przypadku braku tej zgody, organ obowiązany jest wszakże wydać decyzję administracyjną, odmawiającą udostępnienia informacji publicznej w tym zakresie”. 


Komentarz dr Piotr Sitniewski: o sprawie jawności wynagrodzeń pisaliśmy w 2017 i 2018 wiele razy wcześniej: 

 1.  Jawnośc nagród w Ministerstwie Sprawiedliwości   link
 2. Jawność wynagrodzeń nauczycieli akademickich link
 3. Jawnośc wynagrodzeń i wykształcenia   link
 4. Jawność wyangrodzeń wszystkich czy nie wszystkich ?   link
 5. Krótka rozprawa między trzema osobami, Posłem, Lekarzem i Kominiarzem . link
 6. Pełna jawnośc wszystkich wynagrodzeń ?  link
 7. Kto, ile i za co? Zobacz mape nagród w samorządach.  link
 8. JAwnośc indywdualnych nagród tylko wobec pełniących funke publiczne  link
 9. Zarobki ad personam nie sa informacja publiczną?  link
 10. JAwność kontraktów z lekarzami  link
 11. JAwność nagród iwynagrodzeń w uzrędzie wojewódzkim link

 

Leave a Comment