Jawność w NBP – uchwalona.

Do Marszałka Sejmu wpłyneły trzy projekty ustaw dotyczące jawności wynagrodzeń , ale i jawności majątkowej osób pełniących funkcje publiczne w NBP:

 • W dniu 8 stycznia 2019  wpłynął projekt grupy posłów PO-KO dotyczący zmiany art. 10 ustawy o ograniczeniu prowadzenia dziaalaności gospodarczej przez ososby pełniące funkcje publiczne, poprzez dodanie do katalogu osób obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych członków zarządu NBP oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w NBP tj. dyrektorów departamentów oraz oddziałów okręgowych NBP projekt PO
 • W dniu 10 stycznia 2019 r. wpłynął projekt grupy posłów Kukiz15, o zmianę ustawy o NBP, dotyczy przekazania Marszałkowi Sejmu kompetencji do określenia w drodze zarządzenia, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania oraz tabel stanowisk pracowników NBPprojekt Kukiz15
 • W dniu 22 stycznia 2019 r. wpłynął projekt grupy posłów PIS (druk Sejmowy 3160). projekt PI

               O jawności zarobków dwukrotnie wypowiadałem się na falach PR24.pl

link 1    link 2

 

 


PRZEBIEG PROCESU LEGISLACYJNEGO

 • Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.druki sejmowe nr 3158, 3159, 3160, 3171, 3171 A
  druki senackie nr 1081, 1081 A
   Były to poselskie projekty ustaw.
  Przedstawione rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia zmian w zakresie wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Narodowym Banku Polskim w tym osób kierujących komórkami organizacyjnymi oraz ich zastępców, Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
   Sejm uchwalił ustawę na  77. posiedzeniu w dniu 31 stycznia  2019 r.Do Senatu została przekazana w dniu 31 stycznia  2019 r.Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  2 marca 2019 r.
  Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

  Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2019 r.

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1081 A).

  Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


   Komisja Finansów publicznych przedstawiła dwia sprawozdania: 

 1. I sprawozdanie komisji fin publ I
 2. I sprawozdanie komisji fin publ

Biuro Legislacyjne przedstawiło swoją opinię, szczególnie zwracającą uwagę na fakt, że

,,(…) Jednodniowa vacatio legis uniemożliwia dostosowanie się do tego obowiązku. Aby umożliwić dostosowanie się do postanowień ustawy należy wydłużyć vacatio legis albo, korzystając z zastosowanego w ustawie mechanizmu wprowadzić przepis przejściowy, który określi odpowiedni termin na zakończenie działalności, o której mowa w art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Poniżej zamieszczono propozycje poprawki zawierającej półroczny termin. Oczywiście Senat może wskazać inny termin, który pozwoli na wygaszenia działalności gospodarczej przez pracowników Narodowego Banku Polskiego(…)”.


Senat przyjął ustawę w dniu 1 lutego 2019 r., z jedną drobną (redkacyjną) poprawkę. UStawa trafia do Prezydenta R.P.

Wyniki głosowania:

Sejmieglos_77_13

w Senacie.