Jawność w NBP – dwa projekty ustaw.

W ostatnich dniach do Marszałka Sejmu wpłyneły dwa projekty ustaw dotyczące jawności wynagrodzeń , ale i jawności majątkowej osób pełniących funkcje publiczne w NBP:

  1. W dniu 8 stycznia 2019  wpłynął projekt grupy posłów PO-KO dotyczący zmiany art. 10 ustawy o ograniczeniu prowadzenia dziaalaności gospodarczej przez ososby pełniące funkcje publiczne, poprzez dodanie do katalogu osób obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych członków zarządu NBP oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w NBP tj. dyrektorów departamentów oraz oddziałów okręgowych NBP projekt PO
  2. W dniu 10 stycznia 2019 r. wpłynął projekt grupy posłów Kukiz15, o zmianę ustawy o NBP, dotyczy przekazania Marszałkowi Sejmu kompetencji do określenia w drodze zarządzenia, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania oraz tabel stanowisk pracowników NBPprojekt Kukiz15

W piątek 11 stycznia o godz. 13.30 -13.50 w Polskie RAdio24 – rozmawiałem o jawności zarobków osób pełniących funkcje publiczne, w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z jawnością zarobków niektórych osób zatrudnionych w NBP.

link do audycji tutaj