Jawność umowy Szpitala publicznego z NFZ

WSA w Krakowie w wyroku z dnia 12 września 2016 r., (sygn. II SA/Kr 747/16) kontrolował legalność odmowy udostępnienia ,, kopii ugody zawartej przez MOW NFZ w K. ze Szpitalem Uniwersyteckim w K. w przedmiocie świadczeń wynikających z wystąpienia pokontrolnego Funduszu dotyczącego umów na chirurgię ogólną od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r. oraz chirurgię onkologiczną w latach 2009-2014′.

WSA orzekł min.: ,,informacje techniczne obejmują wszelkie sposoby oddziaływania na materię zarówno ożywioną jak i martwą w celu uzyskania praktycznego rezultatu; obejmują całokształt wiadomości dotyczących urządzeń eksploatowanych przez przedsiębiorcę, związanych z cyklem produkcyjnym. Informacja ma charakter technologiczny, kiedy dotyczy sposobów wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod działania. Za informację organizacyjną uznaje się całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym. Ochronie na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podlega również informacja handlowa, za którą uważa się np. dane o sytuacji finansowej przedsiębiorcy, listę dostawców, czy listę klientów, jako że informacje te, mogą przedstawiać samodzielną wartość handlową w relacjach z konkurencyjnymi przedsiębiorcami. Przenosząc powyższe, jak najbardziej słuszne wywody teoretyczne, na grunt przedmiotowej sprawy organ jednak niezasadnie stwierdził, że dane zawarte w ww. ugodach wraz z aneksami, stanowiące m.in. informacje o kwotach faktycznie wypłaconych przedsiębiorcy z tytułu zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej, informacje o zobowiązaniu Funduszu do wypłaty konkretnej kwoty z tytułu wykonanych i sprawozdanych świadczeń lub informacje o zasadach rozliczenia skutków przeprowadzonych kontroli, stanowią dane, które obrazują sytuację finansową przedsiębiorcy, a jako takie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy”. 

W wyroku WSA odniósł się do powoływanych przez stronę zobowiązana innych wyroków, które jednak zdaniem Sądu nie mogą mieć zastosowania w niniejszej sprawie: ,,Sąd odnosząc się do przywołanych przez organ orzeczeń sądowych wskazuje, że wyrok Sądu Antymonopolowego z 10 lipca 2002 r. sygn. XVII Ama 78/01, dotyczył spółki akcyjnej działającej na rynku w reżimie Kodeksu spółek handlowych i nie jest adekwatny w sprawie niniejszej. Podkreślić należy, że Szpital działający na podstawie ustawy o działalności leczniczej nie może być w tym zakresie porównywany do spółki prawa handlowego. Podobnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przywołane przez organ dotyczyły odpowiednio osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a zatem również nie są miarodajne w sprawie niniejszej. Analogicznie, nie jest adekwatny w niniejszej sprawie przywołany przez organ wyrok NSA z 5 lipca 2013 roku, sygn. I OSK 511/13. Wyrok ten dotyczył bowiem spółki akcyjnej, która choć wykonuje zadania publiczne i dysponuje majątkiem publicznym, to w poddanym w tamtej sprawie stanie faktycznym działała na rynku rywalizując o klientów, czy usługodawców. Przeciwnie, szpitale w zakresie świadczenia usług medycznych, z uwagi na przyjęty w Polsce model ochrony zdrowia i jego finansowania, nie są w tym sensie nieskrępowanym uczestnikiem gry rynkowej, a umowy na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej mogą i muszą zawierać tylko i wyłącznie z Narodowym Funduszem Zdrowia”.

Komentarz dr Piotr Sitniewski – w pełni popieram ten sposób interpretacji pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa. Osobiście na marginesie uważam, że jawność w sferze instytucjonalnej służby zdrowia wciąż wymaga poszerzania, i wiedza na ten temat nadal jest zbyt mało popularna.