Jawność procesu legislacyjnego – wyrok NSA w/s projektu ustawy o TK

WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 7 czerwca 2013 r., sygn. akt II SAB/Wa 147/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3F99EFC18D)

oddalił skargę wskazując, że przygotowane przez Trybunał Konstytucyjny rozwiązania mają charakter wewnętrzny, a kontrola społeczna działania władz publicznych nie musi odbywać się na w każdym momencie.

W dniu 10 stycznia 2014 r. NSA uwzględnił skargę kasacyjną w sprawie o udostępnienia przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przygotowanego przez sędziów Trybunały Konstytucyjnego.

NSA uchylił wyrok WSA i stwierdził w uzasadnieniu ustnym:

– transparentność jest bardzo ważna w demokracji, w tej sprawie istotne jest również to, zdaniem NSA, że TK przygotował zmiany prawa w swojej sprawie i w konieczna jest możliwość sprawdzenia jakie to zmiany proponowane przez TK zostały uwzględnione przez Prezydenta RP , któremu te propozycje zostały przekazane i skierował projekt ustawy do Sejmu,

– NSA zwrócił również uwagę, że propozycje te były skierowane przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego do Prezydenta RP, a nie przez osobę prywatną.

Treść wyroku NSA: pobierz.

Cytowane za: http://informacjapubliczna.org.pl/11,905,trybunal_konstytucyjny_tez_musi_byc_transparentny.html