Jawność nagród i wynagrodzeń w Urzędzie Wojewódzkim.

NSA w wyroku z dnia 22 września 216 r.  (I OSK 358/15) rozpatrując skargę kasacyjną od wyroku WSA w Gliwicach (IV SAB/Gl 103/14) uznał, że ,,Informacja o wysokości wynagrodzenia i przyznanych nagrodach stanowi informację o wysokości środków pieniężnych wypłacanych z zasobów publicznych na rzecz osób pełniących funkcje publiczne, jest więc informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Mieści się bowiem w pojęciu zasad funkcjonowania organu władzy publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy) w odniesieniu do ciężarów publicznych ponoszonych na utrzymanie aparatu administracyjnego (art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. h)”.

W dalszej części wyroku NSA przywołał istniejące w tym zakresie oinie sądów administracyjnych  opowiadających się za jawnością wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne: ,,Pogląd ten uzyskał akceptację m.in. w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 25 października 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 383/12 – dotyczącym wynagrodzenia kanclerza szkoły wyższej, w wyroku WSA w Warszawie z dnia 8 listopada 2010 r., sygn. akt II SAB/Wa 204/10, w wyrokach WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt II SAB/Wa 246/11, z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. akt VIII SAB/Wa 23/11 – dotyczących wynagrodzenia wójta gminy i innych pracowników samorządowych, w wyroku WSA w Warszawie z dnia 8 listopada 2010 r., sygn. akt II SAB/Wa 204/10 – dotyczącym wynagrodzenia pracowników straży miejskiej, w wyrokach WSA w Opolu z dnia 29 kwietnia 2014 r. sygn. akt II SAB/Op 18/14 “.


Komentarz dr Piotr Sitniewski:  Sprawa wydaje się oczywista, co do odpowiedzi na pytanie czy stanowi to informację publiczną. Niemniej jednak pragnę zwrócić uwagę, że bezkrytyczne odwoływanie się do definicji osoby pełniącej funkcje publiczną z k.k. (art. 115 par. 19 k.k.) dla potrzeb ustawy o dostępie do informacji publicznej , nie zawsze przyniesie właściwy wynik. Przykładowo: czy funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 par. 13 k.k. może nie być osobą pełniącą funkcją publiczną dla potrzeb ustawy o dostępie do informacji. Przykładowo – czy kierowca prowadzący auto, będący funkcjonariuszem BOR, będący oczywiście funkcjonariuszem publicznym, z racji na pełnione zadania (wyłącznie kierowanie pojazdem) – jest osobą pełniącą funkcję publiczną ? A czy kierowca wozu gaśniczego jest osobą pełniącą funkcje publiczne dla potrzeb udip? 

Wyrok jest słuszny, lecz należy oczekiwać od ustawodawcy by pilnie uregulować definicję osoby pełniącej funkcję publiczną dla potrzeb ustawy o dostępie do informacji publicznej. I skończą się wszelkie dywagacje w tym zakresie. W tej sprawie w TK spoczywa wniosek I Prezesa SN o zbadanie konstytucyjności całej gamy zapisów ustawy o dostępie do informacji publiczne (sprawie nadano syganture SK 27/14 – treść wniosku I Prezesa SN).