Jawność nagrań sesji rady

jawnoscWSA w GLIWICACH w wyroku z dnia 20 września 2016 r. (sygn. IV SAB/Gl 110/16)  poddawał kontroli sądowej proces realizacji wniosku w którym Wnioskodawca wnosił o: udostępnienie kopii zapisu dźwięku rejestrującego obrady sesji Rady Gminy w dniu (…) . Wnioskodawca podkreślił , że jego żądanie obejmuje zapis dźwięku rejestrujący przebieg sesji a nie protokół w formie papierowej. Jednocześnie wniósł, o przesłanie nagrania na adres poczty elektronicznej, z którego został przesłany wniosek“.

WSA bardzo szeroko odniósł się do wypowiedzi innych składów orzekających w podobnych sprawach. WSA w Gliwicach stwierdził w konkluzji, powołując się na wyrok NSA z dnia 15 czerwca 2016 r. (sygn. I OSk 3162/14):           ,,Podstawowym źródłem informacji o posiedzeniach organów kolegialnych są zatem protokoły. Zapis audiowizualny lub teleinformatyczny jest – co wymaga podkreślenia – jedynie zastępczą formą udostępniania informacji. Realizacja celu, jakim jest dostęp do informacji publicznej, następuje zatem przez dostęp do protokołów, co w sprawie wystąpiło. Są to bez wątpienia dokumenty, które sporządza określona osoba, potwierdzając zapisaną treść swoim podpisem. Dzięki temu protokół staje się dokumentem, który może być udostępniany i realizuje cel wskazany w ustawie, chroniąc jednocześnie inne prawa i wolności. Ustawa nie nakłada zresztą na żadne podmioty zobowiązane do udzielania informacji publicznej nagrywania przebiegu posiedzeń, wobec czego nie nakłada też obowiązku udostępniania informacji na nośniku teleinformatycznym”.

komentarz dr Piotr Sitniewski:  Nie zawsze w praktyce takie podejście jest wiodące. Są jednostki samorządu terytorialnego, znam takie doskonale, które mimo powyższych argumentów, uznają nagrania za dokumenty jawne i publicznie udostępniane, po dokonaniu stosownych technicznych działań porządkujących. Mamy zatem czasem dwa światy: świat sądowy, i świat samorządowy. One nie zawsze idą w parze. Ważne by jednostka w sposób nie budzący wątpliwości uregulowała to w swoim statucie który jako akt prawa miejscowego będzie miał tu decydujące znaczenie. 

Polecam w tym zakresie wyniki naszych badań w ramach projektu www.jawnoscsamorzadu.pl w których zbadaliśmy w skali ogólnopolskiej również tą kwestię czy są nagrywane sesje rady i przebieg komisji.

Cytat z raportu: ,,466 z przebadanych 619 jednostek samorządu terytorialnego rejestruje obrady swych rad gmin czy rad powiatów. Tego typu rozwiązania nie stosuje 153 samorządów. Najczęściej rejestracja stosowana jest w jednostkach samorządu terytorialnego położonych w województwach: śląskim (83,3% – 55 z 66), kujawsko-pomorskim (82,9% – 29 z 35), pomorskim (82,5% – 33 z 40), wielkopolskim (82,4% – 42 z 51), dolnośląskim (82,0% – 50 z 61) i małopolskim (81,8% – 27 z 33). W najmniejszym stopniu stosują to gminy i powiaty w województwie opolskim (42,9% – 6 z 14), gdzie na łączną ilość 14 przebadanych samorządów, rejestracja stosowana jest w 6 jednostkach. Najczęściej narzędzie te wykorzystują miasta na prawach powiatu, w których 90% jednostek rejestruje obrady w postaci audio lub video“.

Raport do ściągnięcia w całości tutaj. Wyniki badania statutów 619 jednostek (wszystkie miasta i powiaty) do ściągnięcia tutaj