Jawność kwot i danych kto szkolił aplikantów.

WSA w Opolu w wyroku z dnia 20.06.2016 r. (sygn. II SAB/Op 36/16) kontrolował proces realizacji prawa do informacji w którym wnioskodawca wnosił o podanie imiennego wykazu wszystkich adwokatów, którzy prowadzili zajęcia w ramach szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w roku 2015 wraz z każdorazowo podaniem wysokości wynagrodzenia (brutto) z tego tytułu.

WSA stwierdził: ,,W świetle przywołanych przepisów ustawy Prawo o adwokaturze wnioskowane informacje dotyczące imiennego wykazu wszystkich adwokatów, którzy prowadzili zajęcia w ramach szkolenia aplikantów adwokackich Izby Opolskiej w roku 2015 wraz z podaniem wysokości wynagrodzenia brutto stanowią w istocie informacje o organach samorządu zawodowego, tj. o ich organach i osobach sprawujących w nich funkcje oraz o majątku, którym dysponują, stąd mają status informacji publicznej (por. wyrok WSA z 30 maja 2014 r., sygn. akt II SAB/Wa 117/14, CBOSA). Żądane przez Fundację informacje we wskazanej postaci, należało uznać za informacje publiczne w powyższym rozumieniu. Nie można nie dostrzec, że żądany wykaz, świadczy o sposobie realizacji jednego z istotnych zadań tego samorządu, jakim jest kształcenie aplikantów, a nadto wiąże się z majątkiem samorządu zawodowego, co przesądza o publicznym charakterze tej czynności. Domaganie się zatem przez skarżącą Fundację dostępu do danych stanowiących informację publiczną powodowało, że organ dysponujący tą informacją miał obowiązek jej udostępnienia, bądź odmowy udostępnienia, jeżeli – jego zdaniem – stały temu na przeszkodzie przepisy prawa (art. 5 ustawy). Jednak odmowa udostępnienia informacji publicznej musi przybrać formę decyzji (art. 16 ust. 1 ustawy).