Jawność działania uczelni – w świetle Konstytucji dla nauki.

W swietle Konstytucji dla nauki (projekt uwzględniający pooprawki z I i II czytania – wersja na dzień 14.6.2018) w nowych regulacjach prawnych reformujących funkcjonowanie zasad działania uczelni wyższych, proponuje się wiele regulacji dotyczących jawności działania

uczelni wyższych.

Oto one: 

 1. Ewidencja uczelni niepublicznych jest jawna (art. 37 ust. 8)
 2. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne (art. 72 ust. 5) nowość 
 3. Recenzje pracy dypomowej sa jawne (art. 76 ust. 5) nowość 
 4. Wynagrodzenia rektora i głównego księgowego oraz osób pełniących funkcje
  organów w uczelni publicznej są jawne (art. 140 ust. 5)
 5. Rejestr federacji jest jawny (art. 168 ust. 7)
 6. Wyniki do rekrutacji do szkoły doktorskiej są jawne (art. 200 ust. 6) nowość 
 7. Wynik oceny śródokresowej doktoranta jest jawny wraz z uzasadnieniem nowość 
 8. Uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora
  habilitowanego podejmuje komisja habilitacyjna w głosowaniu jawnym. Na wniosek osoby ubiegającej się o stopień komisja podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym (art. 221 ust. 10)
 9. Rozprawa dyscyplinarna jest jawna tylko dla pracowników danej uczelni,
  przedstawicieli samorządu studentów i doktorantów, jeżeli przewinienie
  dyscyplinarne dotyczy praw studenta lub doktoranta, pokrzywdzonego,
  przedstawicieli RGNiSW, przedstawicieli ministra oraz, za zgodą obwinionego, dla
  przedstawiciela związku zawodowego, którego obwiniony jest członkiem (art. 294 ust. 5)
 10. Rozprawa przed komisją dyscyplinarną do spraw studentów jest jawna (art. 317 ust. 2) nowość 
 11. Komisja dyscyplinarna d/s studentów wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli jawność mogłaby naruszać dobre obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes obwinionego, uczelni lub osób trzecich. Wyłączenie jawności nie obejmuje
  ogłoszenia orzeczenia (art. 317 ust. 3) nowość .

Tutaj do pobrania broszura-kdn na temat reformy szkolnictwa