Jawność danych geologicznych

WSA w  Krakowie w wyroku z dnia 18 maja 2016 r. (sygn. II SAB/Kr 80/16) orzekał w sprawie zasad ujawniania danych określanych jako dane geologiczne. W wyroku  możemy zapoznać się z bardzo klarownym i spójnym wyjaśnieniem, wedle jakich zasad należy procedować, jeśli złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej obejmuje swym zakresem dane geologiczne:

,,Zarówno prawo do informacji geologicznej, jak i sposób oraz tryb udostępniania informacji geologicznej podlega szczególnym regulacjom prawnym, zawartym w przepisach analizowanego rozdziału u.p.g.g., a także rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r.w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej. Przepisy te stanowią szczególną regulację w zakresie udostępniania informacji geologicznej, wyłączając stosowanie innych, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępnienia informacji geologicznej, wgląd i udostępnienie informacji geologicznej następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu skierowany do właściwego organu administracji geologicznej, w którym to wniosku należy określić dane zainteresowanego podmiotu, nazwę dokumentu, sposób udostępnienia oraz cel wykorzystania informacji geologicznej. W myśl § 9 ust. 4, w przypadku, gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu prawo takie przysługuje. Dodatkowo z § 8 rozporządzenia wynika, że organy administracji geologicznej są obowiązane do ochrony gromadzonych dokumentów, zbiorów danych oraz próbek geologicznych przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, a także przed niekontrolowanym ujawnieniem ich treści osobom nieuprawnionym.

(..) Załącznik nr […] do “Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód leczniczych OB.- l złoża O. w K.- O., województwo […]”, zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa […] z dnia 4 stycznia 2016 r., znak: […], w którym to załączniku miał zostać określony obszar zasobowy i obszar górniczy przyjęty w tej dokumentacji, jest nośnikiem informacji publicznej. Po pierwsze z uwagi na treść, wskazana informacja jest informację o danych publicznych z zakresu majątku publicznego, tj. majątku Skarbu Państwa. Po drugie, żądana informacja jest nośnikiem informacji o danych publicznych na temat treści i postaci dokumentu znajdującego się w aktach administracyjnych i innych zasobach, zawierającego informacje geologiczną, które to dokumenty organy administracji publicznej używają do wykonywania powierzonych im zadań. Taka informacja publiczna jest jednakże informacja geologiczną i nie podlega udostępnieniu na zasadach ogólnych określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, lecz w oparciu o przepisy szczególne ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Uwzględniając 1 art. 1 ust. 2 u.d.i.p. – z którego jednoznacznie wynika, że przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, jak również mając na uwadze przepisy ustawy Prawo górnicze, wprowadzające swoisty tryb udostępnienia informacji geologicznej, przyjmując nadto założenie o racjonalności racjonalność ustawodawcy, nie można dokonywać takiej wykładni regulacji zwartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, która czyniłaby zbędną normę z art. 1 ust. 1 i 2 oraz istniejące w systemie prawnym regulacje szczególne określające odmienne zasady i tryb dostępu do takich informacji.”.