Jawność arkusza organizacyjnego.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 4 maja 2017 r. (IV SA/Wr 20/17) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w trakcie którego związek zawodowy wystąpił o udostępnienie:

– arkusza organizacyjnego szkoły obowiązującego na rok szkolny 2016/2017 wraz z imieniem i nazwiskiem nauczycieli uczących danego przedmiotu oraz ich stopniem awansu zawodowego i przydzielonym wychowa

– wszystkich aneksów do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2016/2017, opracowanych i złożonych do organu prowadzącego szkołę do dnia złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej wraz z załącznikami, pisemnym uzasadnieniem wprowadzanych zmian oraz datami: opiniowania aneksów przez Radę Pedagogiczną, wprowadzania zmian w organizacji pracy szkoły i złożenia do organu prowadzącego szkołę.


Podmiot zobowiązany przekazał skarżącemu część zawnioskowanych przez niego danych. Zaś decyzją wydaną na podstawie art. 16 oraz art. 17 ust. 1 udip organ odmówił stronie udostępnienia informacji publicznej w zakresie danych osobowych oraz prywatności osób wskazanych w kserokopii arkusza organizacyjnego szkoły, obowiązującego w roku szkolnym 2016/2017 wraz z imieniem i nazwiskiem nauczycieli uczących danego przedmiotu oraz ich stopniem awansu zawodowego i przydzielonym wychowawstwem, a także w aneksach do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2016/2017, opracowanych i złożonych do organu prowadzącego szkołę do dnia złożenia wniosku.

W uzasadnieniu Dyrektor Szkoły – powołując się na art. 5 ust. 2 u.d.i.p. – wskazał, że prawo do informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób fizycznych. Arkusze organizacyjne zawierają zaś w części informacje o sytuacji życiowej, osobistej, zawodowej i zdrowotnej nauczycieli szkoły. Są to więc dane wrażliwe i podlegają ochronie na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . Wskazana ustawa stanowi lex specialis w stosunku do udip. Ilekroć więc w treści informacji publicznej zawarte są dane osobowe nie mogą one zostać udostępnione, chyba że osoby zainteresowane wyrażą na to zgodę.


Decyzją Burmistrz , działając na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. w zw. z art. 1, art. 2, art. 5 ust. 1 – 3 oraz art. 6 u.d.i.p., uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

W ocenie organu odwoławczego w niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że nauczyciel szkoły publicznej jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Jest on bowiem zatrudniony w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, a wykonywane przez niego zadania nie mają usługowego charakteru, lecz stanowią realizację konstytucyjnego prawa, a zarazem i obowiązku każdego obywatela do nauki.

W związku z tym zawnioskowane przez stronę arkusze organizacyjne szkoły wraz z aneksami do nich powinny zostać jej przekazane w trybie dostępu do informacji publicznych, chyba że istnieją przesłanki ochronne wynikające z art. 5 u.d.i.p. Jednak zdaniem Burmistrza, stopień awansu zawodowego, imię i nazwisko nauczyciela, służbowy adres e-mailowy, czy też informacje o zajmowanych stanowiskach i sprawowanych funkcjach w placówce oświatowej, stanowią dane publiczne i – co do zasady – mogą zostać udostępnione przez szkołę bez zgody nauczyciela i konieczności ochrony jego danych osobowych. Są to bowiem informacje nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem nauczyciela w publicznej sferze działania i wykonywaniu zadań publicznych w szkole.


WSA  orzekł m.in.: ,,nauczyciel szkoły publicznej niewątpliwie realizuje zadania wynikające z art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 1 ustawy o systemie oświaty. Ponadto, będąc zatrudnionym w jednostce organizacyjnej gminy, jest on również pracownikiem samorządowym. W związku z tym – zdaniem Sąd – nie ma wątpliwości, że spełnia on przesłanki do uznania go za osobę pełniącą funkcję publiczną”

(por. wyroki WSA w: Łodzi z dnia 5 lipca 2013 r., sygn. akt II SAB/Łd 49/13 oraz Szczecinie z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt II SAB/Sz 90/16; oraz WSA we Wrocławiu z 04.05.2017 (IV SA/Wr 20/17).”.

,,Skoro więc nauczyciel szkoły publicznej jest osobą pełniącą funkcję publiczną, to informacje o warunkach jego zatrudnienia, w zakresie w jakim ma to związek z wykonywanymi przez niego zadaniami, nie mogą zostać ograniczone na podstawie art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Nie oznacza to jednak całkowitej dowolności w ujawnieniu wszelkich danych na temat nauczycieli zatrudnianych w placówkach publicznych. Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej zawsze bowiem musi dokonać analizy wniosku i ocenić, czy żądanie wnioskodawcy dotyczy informacji związanych z wykonywaniem przez nauczyciela zadań publicznych, czy też nie”.