Informacja przetworzona-wnioskujesz staraj się to uzasadniać.

NSA w wyroku z 18.7.2018 r. (I OSK 2129/16) oddalając skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie z 16.6.2016 r. (II SA/Wa 189/16)  stwierdził m.in.:

  1. ,,legitymowanie się szczególnym interesem publicznym jest przesłanką materialnoprawną. Obowiązek wykazania tej przesłanki aktualizuje się jedynie w przypadku żądania uzyskania informacji przetworzonej”.
  2. ,,Wnioskodawca ma prawo do wykazania istnienia interesu publicznego (prawo to powstaje w momencie uznania przez organ informacji za informację przetworzoną), a organ ma obowiązek umożliwić realizację tego prawa”. 
  3. ,,Bez znaczenia dla powyższego pozostaje, wbrew stanowisku pełnomocnika skarżącego kasacyjnie wyrażonego na rozprawie, że w niniejszej sprawie wnioskodawcą nie była “zwykła strona”, ale podmiot świadomy “w jakim celu wnosi o uzyskanie informacji przetworzonej”. Ustawodawca nie nakazuje odmiennie traktować wnioskodawców w zależności od tego, czym profesjonalnie się zajmują, ani od celu, w jakim wnoszą wniosek o udzielenie informacji. Wbrew stanowisku Stowarzyszenia, roztropnym jest, by wnioskodawca, zwłaszcza mający doświadczenie w postępowaniach o udostępnienie informacji, mając świadomość, że wnosi o uzyskanie informacji przetworzonej, już we wniosku wykazywał, że uzyskanie przezeń informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu społecznego. W wielu sytuacjach mogłoby to wpłynąć na przyspieszenie postępowania”. 

Komentarz dr Piotr Sitniewski: założenie zaproponowane w uzasadnieniu przez skład orzekający NSA jest o tyle słuszne, że jeżeli mamy do czynienia z postępowaniem w trybie UDIP, gdzie wnioskodawca jest organizacją, która specjalizuje sie w tym obszarze, i w sposób nie budzący wątpliwości posiada w tym zakresie ogromne doświadczenie i wiedzę, rzeczywiście roztropnym było by, jak to ujęto w wyroku, by na etapie formułowania wniosku, uzasadniać ową szczególną istotność dla interesu publicznego, jako przesłankę materialną dostępu do infomracji przetworzonej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 UDIP.

Zachęcam jednocześnie do zapoznania sie z uzasadnieniem wyroku T.K. z 18.12.2018 r.  (Sk 27/14) , który w całości dotyczy pojęcia informacji przetworzonej.

Do pobrania opracowane najwazniejsze cześci uzasadnienia wyroku T.K. 

opracowanie SK 27 04

Leave a Comment