Indywidualne konto w ZUS nie stanowi informacji publicznej.

WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 23.03.2017 r. (sygn. II SAB/Bk 1/17) stwierdził: ,,Jeśli zażądana od ZUS informacja dotyczy konta ubezpieczeniowego indywidualnego podmiotu (ubezpieczonego, płatnika składek), to jest informacją dotyczącą jego sfery prywatnej a nie informacją dotyczącą sfery publicznej związanej z działalnością władz publicznych i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, a tym samym nie podlega udostępnieniu w trybie udip“. .)”.


W sprawie wnioskodawca zażądął min.: ,,dokonanych przez Stowarzyszenie(…) opłat składek ogółem za okres styczeń 2006 r. do ostatniej wpłaty w 2010 r. na: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, naliczone zobowiązania okresowe – odsetki, upomnienia i inne obciążenia”.


Komentarz dr Piotr Sitniewski: Wyrok WSA w pełni popieram, gdyż ma on swój wymiar dość uniwersalny. Ta sama zasada powinna sie odnosić, i sie odnosi oczywiście do informacji dotyczących indywidualnych osób ubezpieczonych  w KRUS, czy dotyczące indywidualnych podatników. NIe ma znaczenia, że dane indywidualnych podatników są objęte tajemnica skarbową. Znaczenie ma, że tak sformułowane pytania nie obejmują informacji publicznej. A stwierdzenie, że coś nie jest informacją publiczną, kończy na tym etapie postępowanie,  i nie wymaga żadnych dalszych ustaleń. Skoro coś nie jest informacją publiczną, to ustalanie, czy jest objęte ochrona, czy dotyczy sfery np. prywatności nie ma już znaczenia. Wyrok zatem (zakładam, że się utrzyma w NSA w razie złożenia kasacji), moim zdaniem właściwie ukierunkowuje optykę dotyczącą pojęcia informacja publiczna. 


W praktyce mogą pojawiać się jednak bardziej skomplikowane historie. Podam przykład bardzo ciekawego zagadnienia jakie funkcjonuje w obszarze wpłat na PFRON:

  • Czy informacje na temat wysokości wpłat obowiązkowych na rzecz PFRON, o których mowa w art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych[1], stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej? [2]
  • Czy wynikające z treści art. 49 ust. 1 urehzniep odpowiednie stosowanie przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa[3], oznacza również objęcie tych wpłat stosowaniem działu VIII, który reguluje tajemnicę skarbową?
  • Czy informacje na temat wysokości wpłat obowiązkowych na rzecz PFRON, o których mowa w art. 49 ust. 1 i 2 urehzniep, powinny być traktowane odmiennie, w zależności od tego, czy wpłacającym jest pracodawca publiczny i przedsiębiorca prywatny, w kontekście odpowiedzi na pytanie czy mamy do czynienia z informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej?
  • Czy w kontekście odpowiedzi na powyższe pytania 1 – 3, można każdemu zainteresowanemu ujawnić zindywidualizowane dane dotyczące wpłat na rzecz PFRON, o których mowa w art. 49 ust. 1 i 2 urehzniep, jeżeli płatnikiem jest podmiot publiczny ?
  • Czy w kontekście odpowiedzi na powyższe pytania 1 – 4, można każdemu zainteresowanemu ujawnić zindywidualizowane dane dotyczące wpłat na rzecz PFRON, o których mowa w art. 49 ust. 1 i 2 urehzniep, jeżeli płatnikiem jest podmiot prywatny ?

[1] Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. t.j. z 11 maja 2011 r. Dz.U. Nr 127, poz. 721. W dalszej części ustawa cytowana w formie skrótu ,,urehzniep”.

[2] Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., t.j. z dnia 13 października 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, w dalszej części cytowana w formie skrótu udip.

[3] Ustawa Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., t.j. z dnia 8 kwietnia 2015 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 613, w dalszej części cytowana w formie skrótu Ord.Pod.

Opinia jest gotowa, będzie opublikowana 😉