Forma i sposób – WSA po raz pierwszy definiuje pojęcia.

WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 21.6.2018 r. (II SAB/Gd 38/18) po raz pierwszy wyraźnie definiuje pojęcia jakich ustawodawca użył w art. 14 UDIP, a mianowicie pojęcia formy i sposobu udostępniania informacji publicznej.

Zdaniem WSA w Gdańsku: ,,czym innym jest forma udostępnienie informacji publicznej a czym innym sposób jej udostępnienia. Forma udostępnienia informacji publicznej odnosi się do wszelkiego rodzaju działań zmierzających do zmiany nośnika danych, jednak w żaden sposób nieingerujących w treść samej informacji. Formą jest więc wykonanie kserokopii, skanu, fotografii, wydruku, zgranie informacji na pliki elektroniczne, na dyski przenośne, zgranie nagrania wideo na pliki przenośne itp. Sposób udostępnienia informacji publicznej to z kolei wszelkie formy, w jakich wnioskujący wejdzie w posiadanie wnioskowanych informacji. Może to być zatem: odbiór na miejscu w siedzibie urzędu, wysyłka pocztą na wskazany adres, wysyłka pocztą elektroniczną na adres e-mailowy itp.”. 


Sprawa o tyle  cieszy, że definicja użyta w wyroku WSA w Gdańsku całkowicie odpowiada temu co od kilku lat promuję w komentarzach i podręcznikach mojego autorstwa dotyczących dostępdu do informacji publicznej:

  1. ,,Środki techniczne odnoszące się do formy udostępnienia informacji publicznej są ściśle związane z formami udostępnienia informacji publicznych. Wyróżnić należy takie czynności przekształcenia jak: skserowanie, zeskanowanie, przerzucenie nagrania na nośnik danych, dokonanie kopii wielkoformatowej, przesłanie pliku z danymi drogą elektroniczną. We wszystkich przypadkach przekształcenia informacji publicznej istnieje możliwość pobrania opłaty za te czynności” – komentarz do art. 14 ust. 1  UDIP, Presscom 2011, P. Sitniewski 
  2. ,,Sposób udostępnienia informacji publicznej to sposób przekazania zbiorów informacyjnych będących informacjami publicznymi, zaś forma udostępnienia informacji publicznej oznacza rodzaj czynności obejmujących zmianę nośnika danych. Forma udostępnienia informacji publicznej zdaje się być tożsama z procesem przekształcenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, będącym właśnie zmianą nośnika danych bez dokonywania jakichkolwiek zmian w treści samej informacji”P. Sitniewski, Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach, Wolters Kluwer 2014 r.  wyd. 1
  3. ,,Sposób udostępnienia to sposób przekazania wnioskodawcy informacji publicznych, zaś forma udostępnienia oznacza rodzaj czynności polegających na zmianie nośnika danych”.P. Sitniewski, Dostęp do informacji publicznej. Ptania i odpowiedzi. Wzory pism. Wolters Kluwer 2016 wyd. 2. 
  4. Ponadto Fundacja JAWNOSC.PL w swoich opiniach dotyczących projektu ustawy o jawności życia publicznego, wskazywała na potrzebę regulacji tego zagadnienia w nowej ustawie – ,,” treść całości opinii   :  I wersja ustawy  opinia. ; II wersja ustawy  opinia   III wersja ustawy  opinia