dr Piotr Sitniewski.

Autor najnowszej pozycji na rynku w 2020 r.: ,,Dostęp do informacji pubicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” Wolters Kluwer  luty 2020 r. 3 wydanie

Autor monografii habilitacyjnej.: ,,Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorianegoC.H. BECK 2018 r. 

Autor publikacji z zakresu realizacji prawa do informacji p.t.: ,,Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach. Wzory pism” Wolters Kluwer 2016 r., (wyd. 2; wyd. 1 tutaj) powstałej na podstawie bogatych doświadczeń szkoleniowych Autora. Książka stanowi syntetyczne zestawienie najczęściej pojawiających się zagadnień problemowych związanych z realizacją prawa do informacji publicznej w praktyce.

Autor komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego C.H. Beck 2017 r.

Autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce” (2004). Autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (2011), oraz ponad 70 artykułów z tej tematyki.

Członek pozaetatowy SKO w Białymstoku (2004-2008).

Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej Zespół Nauk Społecznych i Prawnych dwóch kadencji (latach 01.01. 2008-16.10 2012). Obecnie ekspert PKA.

Prezes Fundacji JAWNOSC.PL, założyciel i prowadzący stronę www.jawnosc.pl poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego.

Kierownik projektu naukowego www.jawnoscsamorzadu.pl finansowanego ze środków norweskich (okres realizacji luty 2014 – maj 215).

Dr Piotr Sitniewski od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Prowadził szkolenia skierowane do: pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędników Służby Cywilnej, licznych ministerstw, sędziów sądów administracyjnych i powszechnych, członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, przewodniczących rad gmin i powiatów, pracowników biura rady miast, sekretarzy miast i powiatów, radnych wszystkich trzech szczebli, pracowników urzędów marszałkowskich, administratorów stron BIP. Przeprowadzone ponad 550 szkoleń.


dr Jarosław Ruszewski

  • doktor nauk prawnych, radca prawny,
  • Specjalizuje się w zakresie regulacji prawnych dotyczących problematyki funkcjonowania samorządu terytorialnego, działalności organizacji pozarządowych, współpracy trzeciego sektora z sektorem publicznym oraz kwestii rozwiązań antykorupcyjnych, w tym dostępu do in­formacji publicznej,
  • Animator społeczny, doradca, certyfikowany trener,
  • Pomysłodawca i koordynator wielu programów społecznych. Prezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach www.pryzmat.org.pl ,
  • Członek Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego,
  • Odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta R.P. w 2013 r. za  zasługi na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce oraz działalność na rzecz aktywizowania i zaangażowania społeczności lokalnych.

Leave a Comment