dr Sitniewski nowa publikacja – jawność w PFRON

okładka

Na stronie Wrocławskich Studiów Sądowych ukazał się numer 1/2017 , w którym znajdziecie PAństwo m.in. artykuł autorstwa dr Piotra Sitniewskiego na temat: ,,Jawność wysokości wpłat obowiązkowych wpłat obowiązkowych na rzecz PFRON (art. 49 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)”. link 

Skrót treści artykułu poniżej:

,,Celem niniejszego artykułu jest poszukiwanie właściwej odpowiedzi na następujące pytania: czy wpłaty obowiązkowe na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stanowią informację publiczną? Które przepisy i w jakiej sytuacji będą się wzajemnie wykluczać? Czy może inaczej należy traktować kwestię jawności tych wpłat w zależności od tego, kto jest ich płatnikiem? “.

,,W kontekście powyższych rozważań należy stwierdzić, że w sposób zgodny z obowiązującym prawem każdemu zainteresowanemu można ujawnić zindywidualizowane dane dotyczące wpłat na rzecz PFRON, o których mowa w art. 49 ust. 1 i 2 u.r.z., jeżeli płatnikiem jest podmiot publiczny. Są to jawne informacje publiczne, dotyczące gospodarowania mieniem publicznym i jako takie nie podlegają żadnemu wyłączeniu z zakresu oglądu społecznego. Oczywiście wiele zależy od konkretnie zadanego pytania. Jeżeli bowiem wnioskodawca chciałby otrzymać dane konkretnych osób zatrudnionych, posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, to te dane nie podlegają ujawnieniu, gdyż są objęte sferą prywatności tych osób. Dane co do liczby etatów, kwoty wpłat wynikające z deklaracji itd. mogą być ujawnione w ujęciu zbiorczym. Każdy zatem wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien być realizowany przy uwzględnieniu jego zindywidualizowanych cech przedmiotowo-podmiotowych. Jak słusznie wskazał NSA, ,,każdy wniosek winien być oceniany indywidualnie i odrębnie”13. W żadnym wypadku nie wolno ujawniać treści i postaci (czyli kopii, inaczej mówiąc) deklaracji składanych przez indywidualnych płatników, będących podmiotami prywatnymi, chyba że sami wyrażą na to zgodę. Można jedynie ujawnić zbiorczą informację wynikającą z treści wielu zliczonych deklaracji indywidualnych. Jednak te dane można ujawniać wyłącznie w takim stopniu ich agregacji, który nie pozwala na zidentyfikowanie konkretnych płatników, gdyż są objęte tajemnicą skarbową. Możliwe zatem jest ujawnienie ogólne liczby wpłat, kwot zbiorczych w różnym ujęciu. Jednak zawsze trzeba mieć na uwadze, że nie może to prowadzić do przyporządkowania konkretnych kwot do konkretnego płatnika/pracodawcy prywatnego”.