Dostęp do zasobu geodezyjnego nie trybie udip

WSA w Krakowie w wyroku z dnia 14 marca 2017 r., (II SAB/Kr 204/16) kontrolował proces realizacji prawa do informacji w sprawie, w której wnioskodawca wniósł o udostępnienie  ,,informacji publicznej w zakresie numerów ksiąg wieczystych działek przewidzianych do wykupu w ramach projektu o nazwie “[….] ” nr sprawy [….] “.


WSA orzekł m.in.: ,,Przepisy ustawy  Prawo geodezyjne o kartograficzne określają zasady i tryb dostępu do danych, informacji i innych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjno – kartograficzny i zagadnienia te zostały w niej unormowane w sposób kompleksowy. Zatem wniosek o udostępnienie informacji zawartych w zasobie geodezyjno – kartograficznym winien być przez organ rozpatrywany w trybie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, a nie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Reasumując, ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne określa odmienne zasady i tryb udzielania informacji znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, będących informacjami publicznymi, co oznacza, iż w zakresie dostępu do informacji zawartych w zasobie wyłączone jest stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej.”.