Dostęp do protokołów z komisji …

pobraneWSA w Gliwicach w wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 r. (sygn. IV SAB/Gl 100/16), wyraził zgodę co do stanowisk wyrażonego w zacytowanych wyrokach NSA: ,, Tak jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 15 czerwca 2016 r. – z art. 19 u.d.i.p. wypływa jednoznaczny wniosek, że co do zasady dostęp do informacji publicznej z posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej następuje przez dostęp do protokołów lub stenogramów. Natomiast materiały audiowizualne lub teleinformatyczne są źródłem informacji publicznej z tych posiedzeń jedynie w wypadku, gdy 1) protokół nie został sporządzony i 2) o ile materiały te w pełni rejestrują obrady. Poza tym wypadkiem materiały te mają charakter pomocniczy i wewnętrzny, a zatem nie stanowią informacji publicznej (wyrok NSA z dnia 15 czerwca 2015 r. sygn. akt I OSK 3162/14). W cytowanym wyroku, NSA podzielił stanowisko zajęte przez ten Sąd we wcześniejszych wyrokach z dnia 1 października 2009 r. sygn. akt I OSK 1216/10 i z 16 kwietnia 2010 r. sygn. akt I OSK 14/10″. 

Komentarz dr Piotr Sitniewski – Dostęp do protokołów powinien być zapewniony w maksymalnie możliwym zakresie. Trudno mi się zgodzić z tak postawiona tezą/tezami. W tej konkretnej sprawie, WSA miał zapewne racje, kontrolując sprawę, pod kątem legalności, a w tym przypadku decydujące są zapisy statutu jednostki samorządu.  Można jedynie apelować do ustawodawcy by powrócił do zarzuconych pomysłów, wedle których protokoły z posiedzeń rady czy ich komisji obowiązkowo miały być zamieszczane w BIP po upływie krótkiego okresu (3 dni). Taka była swego czasu propozycja zmian za czasów Prezydenta R.P.  Bronisława Komorowskiego.

Z badań które prowadziliśmy w całej Polsce (www.jawnoscsamorzadu.pl) dzięki wsparciu funduszy norweskich, wynika, że : protokołowania obrad komisji w praktyce samorządowej w znacznie mniejszym stopniu jest regulowana w dokumentach statutowych niż w odniesieniu do samej rady. Bardzo często sprowadza się to jedynie do ogólnego stwierdzenia, że ,,posiedzenia komisji są protokołowane”, lub ,,z przebiegu posiedzenia sporządzany jest protokół”.
Wyniki odpowiedzi na pytanie: ,,Czy zamieszczane są w BIP protokoły z posiedzeń komisji?”

gmina miejska        TAK 26,07%   NIE 73,93%
Powiat grodzki        TAK 37,88%  NIE 62,12%
Powiat ziemski        TAK 28,98%  NIE 71,02%
Ogółem średnia cała POLSKA  TAK 28,83%   NIE 71,17%
Uśrednione dane wskazują, iż protokoły z posiedzeń komisji w 28,83% są zamieszczane na stronach BIP. W tym zestawieniu przodują powiaty grodzkie (37,88%), następnie powiaty ziemskie (28,98%), na samym końcu najniższy wskaźnik wystąpił w grupie miast nie będących powiatami grodzkim (26,07%).

w RAMACH PROJEKTU I RAPORTU OBEJMUJĄCEGO 619 ZBADANYCH J.S.T. W CAŁEJ POLSCE  postulowaliśmy: 

• Statut jednostki samorządu terytorialnego powinien określać dokładnie procedurę sporządzania protokołu z obrad organu stanowiącego.
• Powinno się zmierzać do jak najszybszego sporządzenia projektu protokołu przez protokolanta, w celu jego niezwłocznego podpisania przez przewodniczącego organu stanowiącego. Sugerujemy termin 7 dni od dnia ostatniego posiedzenia w ramach danej sesji.
• Po sporządzeniu projektu protokołu, powinno się niezwłocznie zamieścić go na stronie BIP z wyraźną adnotacją, że mamy do czynienia z projektem nie zaś z protokołem zatwierdzonym przez radę.
• Tylko te jednostki, które zapewniają możliwość zapoznania się z przebiegiem całości obrad poprzez zamieszczenie nagrań audiowizualnych, mają formalną możliwość nie zamieszczania na BIP protokołów. Sugerujemy jednak zamieszczanie obu materiałów, zarówno nagrań jak i samych protokołów.
• Zamieszczane na stronie BIP projekty protokołów powinny zawierać zeskanowaną pierwszą stronę, na której widnieją podpisy przewodniczącego i protokolanta.

Całość raportu do pobrania tutaj