Diety w O.R.A jawne.

WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 8.2.2018 r. (II SAB/Sz 23/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego Fundacja zwróciła się do Okręgowej Rady Adwokackiej  udostępnienie  ,, informacji poprzez podanie (imiennie) wysokości diet wypłaconych poszczególnym członkom prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej za rok […]”.


Wyrokiem z dnia. z 15.10.2015 r.( II SAB/Sz 98/15)  WSA w Szczecinie oddalił skargę Fundacja na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. NSA uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania WSA w Szczecinie. NSA stwierdził : ,,niewątpliwie informacja żądana przez Fundację, jako wiedza o majątku samorządu zawodowego, który realizuje zadania publiczne określone w Konstytucji oraz w przepisach ustawy Prawo o adwokaturze, jest informacją publiczną (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f i pkt 5 lit. c u.d.i.p.). Przedmiotowe diety wszak stanowią majątek publiczny w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. – dla którego źródłem finansowania są między innymi obowiązkowe składki jej członków, ustalane corocznie w oparciu o art. 40 pkt 3 Prawa o adwokaturze”. 


WSA w Szczecinie stwierdził m.in.: ,,,, niewątpliwie informacja żądana przez Fundacja, jako wiedza o majątku samorządu zawodowego, który realizuje zadania publiczne określone w Konstytucji oraz w przepisach ustawy Prawo o adwokaturze, jest informacją publiczną (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f i pkt 5 lit. c u.d.i.p.). Przedmiotowe diety wszak stanowią majątek publiczny w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. – dla którego źródłem finansowania są między innymi obowiązkowe składki jej członków, ustalane corocznie w oparciu o art. 40 pkt 3 Prawa o adwokaturze. Jednocześnie informacja ta wiąże się z funkcjonowaniem i działalnością samorządu zawodowego w ramach zadań publicznych wynikających z powołanych przepisów (zob. wyrok NSA z 12.04.2016 r. I OSK 3415/15). Dla oceny tej bez znaczenia są inne źródła dochodów samorządu zawodowego”.