Data nadania, nie odebrania odpowiedzi decyduje !

WSA w Krakowie w wyroku z dnia 29.6.2018 r. (II SAB/Kr 62/18)  czytamy, oczywiste aczkolwiek rzadko tak wyraźnie artykułowane w orzecznictwie stwierdzenie: ,,Okoliczność, że w dacie wniesienia skargi tj. 16 marca 2018 r. pismo zawierające odpowiedź na wniosek skarżącego nie zostało przez niego odebrane nie może w żadnym wypadku przesądzać o zasadności skargi. Dniem udzielenia odpowiedzi na wniosek jest dzień nadania przesyłki pocztowej przez podmiot zobowiązany, nie zaś dzień faktycznego doręczenia bądź zapoznania się z tym pismem przez wnioskodawcę. To, że faktyczny odbiór przesyłki pocztowej nastąpił później nie ma związku z opóźnieniem w realizacji wniosku skarżącego, lecz z dokonanym wyborem sposobu przekazania żądanej informacji”.