Czy asystent Wójta pełni funkcję publiczną? TAK ..co do zasady

WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 9 marca 2016 r. (IV SA/Po 1002/15) kontrolował proces realizacji prawa do infomracji, w ramach którego wnioskodawca zażądał od Prezydenta ,,informacji publicznej dotyczącej podania wysokości kwoty brutto wydatkowanej miesięcznie na wynagrodzenia doradców Prezydenta Miasta […] ogółem, wraz z narzutami na wynagrodzenia w postaci składek ZUS płaconymi przez pracodawcę”


Prezydent Miasta stwierdził, iż  w Urzędzie Miejskim zatrudniony jest jeden doradca Prezydenta Miasta i uzasadniał dalej, że doradca Prezydenta Miasta nie jest osobą pełniącą funkcje publiczne.


WSA stwierdził m.in.: ,,W związku z tym, że ustawa nie określa zadań, jakie ma wykonywać doradca, dla ustalenia, czy doradca Prezydenta Miasta […] pełnił funkcję publiczną niezbędne było ustalenie konkretnych zadań mu przypisanych” (…).

,, Czynności doradztwa należy uznać za branie udziału w przygotowywaniu decyzji. Z samej swej istoty doradztwo nie ogranicza się jedynie do czynności technicznych, służebnych, ale wskazuje na aktywną i kształtującą rolę podmiotu doradzającego. Funkcja doradcy nie polega bowiem na wykonywaniu poleceń innej osoby, ale na proponowaniu sposobu postępowania w danej sprawie. Doradca sam nie podejmuje decyzji, ale – z natury swojej funkcji – ma możliwość wpływania na to, jaką decyzję podejmie inny podmiot”.

,, Zdaniem Sądu osoba pełniąca w sposób stały funkcje doradcze i otrzymująca z tego tytułu wynagrodzenie powinna mieć jednak świadomość, że właśnie w związku ze stałym wpływem tej osoby na sprawy publiczne, w tym zapadające rozstrzygnięcia administracyjne, prawo do informacji będzie przeważać nad prawem do prywatności. Odmowa dostępu do informacji o osobach pełniących funkcje doradcze w szerokim zakresie i w sposób stały, byłaby bowiem nie do pogodzenia z zasadą przejrzystości działań organów administracji oraz zasadą demokratycznego państwa prawnego. ”.

,, O ile można bronić tezy, że w przypadku doradztwa incydentalnego dana osoba nie pełni jeszcze funkcji publicznej, ponieważ danej osobie nie przypisano stałego zakresu obowiązków, występujących w pewnym okresie czasowym, to w przypadku stałego doradcy o tak szerokich uprawnieniach doradczych, jak w przypadku doradcy Prezydenta Miasta […], teza ta byłaby już nie do obrony. Powyższe rozróżnienie -między doradcą incydentalnym, który nie może pełnić funkcji publicznej, skoro jego zadaniem jest zajęcie stanowiska tylko w jednej konkretnej sprawie a doradcą, którego stałe funkcjonowanie przewiduje ustawa i którego zakres działania odnosi się do generalnie określonych dziedzin sfery publicznej – jest możliwe do pogodzenia z rozstrzygnięciem zapadłym w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2014 roku, sygn. I OSK 2499/13”.

,,  informacja w zakresie wynagrodzenia doradcy Prezydenta Miasta […] ma charakter informacji publicznej, która dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną. Równocześnie informacja ta w stopniu oczywistym ma związek z pełnieniem funkcji, skoro dotyczy wynagrodzenia otrzymywanego ze środków publicznych w związku z wykonywaniem funkcji publicznej.”.