Co z jawnością nagrań audio sesji rady gminy?

Zapisy magnetofonowe stanowią jedynie środek pomocniczy do sporządzenia protokołu pisemnego z sesji rady gminy, który to dopiero stanowi informację publiczną.

Jeżeli zapis magnetofonowy nie został dopuszczony jako format dokumentacji pracy rady i komisji w systemie kancelaryjnym urzędu to brak jest podstaw do możliwości jego udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej – orzekł WSA w Krakowie. więcej:  wyrok WSA w Krakowie z dnia 25.10.2012 r., sygn. akt II SAB/Kr 122/12″.