Nowości w projekcie z 8.1.18 ?

Kolejny etap prac nad projektem ustawy o jawności życia publicznego.

W dniu 8 stycznia 2018 r. ukazała się czwarta wersja projektu. link W dniu 9 stycznia projekt został przeznaczony do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

 

W treści projektowanej ustawy pojawiły się trzy ważne zmiany:

  1. Nowa definicja informacji publicznej. Proponowana definicja brzmi:

Art. 2 ust. 1 pkt 2: ,,informacja publicznainformacja o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, informacja o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób i jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa

Przypomnijmy, że obowiązująca wciąż ustawa o dostępie do informacji publicznej definiuje pojęcie informacji publicznej w art. 1 ust. 1 następująco: ,,Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie”.

Projektowana definicja informacji publicznej jest odzwierciedleniem zakresu przedmiotowego prawa do informacji określonego w Konstytucji R.P. w art. 61 ust. 1: ,,Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”.

  1. Nowe uregulowania odnośnie terminów:

W art. 15 § 3 projektu zapisano:

,, Do terminów o których mowa w ust. 1 i 2 art. 35 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio”. Identyczna regulacja była w wersji z 12 grudnia, jednak warte podkreślenia jest, że mamy do czynienia z nową regulacją w obszarse dostepu do informacji.

Wynika z niej, że do wszelkich terminów liczonych w procesie realizacji prawa do informacji stosuje się odpowiednio art. 35 § 5 k.p.a., który brzmi:

,,Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu”.

  1. Instrumenty dzielenia ryzyka nie staną się jawne – są to mechanizmy związane z procesem refundacji leków. Stanowią tajne załączniki do decyzji refundacyjnych, określają nie tylko wysokość i zasady udzielania upustów, lecz także m.in. kryteria zwrotu części kosztów refundacyjnych poniesionych przez państwo, jak i możliwość uzyskania dodatkowych tzw. bezpłatnych linii leczenia. Firmy farmaceutyczne traktują te porozumienia jako tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W projektowanej wersji z 12 grudnia 2017 r. zaproponowano następującą treść :

,,Art. 8. 1. Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

1) w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o:

  1. a) ochronie informacji niejawnych,
  2. b) przymusowej restrukturyzacji,
  3. c) ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2) ze względu na:

  1. a) ochronę prywatności osoby fizycznej, w szczególności jej danych osobowych,
  2. b) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  3. Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

4) postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie:

  1. g) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.).

W wersji z 8 stycznia 2018 r. zmieniona została cytowana treść pkt. g) powyżej, na następującą:

Art. 8 ust. 2 pkt 4) lit. g):  ,,ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), z wyłączeniem instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 tej ustawy”. 

Leave a Comment