Co jest informacją publiczną?

imagesWSA w Gdańsku w wyroku z dnia 14 września 2016 r (sygn. II SAB/Gd 18/16) stwierdził, cytując wypowiedzi przedstawicieli doktryny: ,,nie każde działanie organu władzy publicznej będzie przedmiotem informacji publicznej, lecz tylko takie, które zawiera dodatkowy element w postaci “sprawy publicznej” tj. odnosi się do funkcjonowania państwa i jego organów, dotyczącego interesów szerszej grupy obywateli lub gospodarowania mieniem publicznym. Posługiwanie się bowiem przy wykładni art. 1 ust. 1 ustawy wyłącznie lub przede wszystkim kryterium podmiotowym jest niczym nieuprawnione, zwłaszcza jeżeli zważyć, że ustawa traktuje prawo do informacji publicznej jeszcze szerzej niż normy konstytucyjne. Daje ona prawo do uzyskania informacji o sprawach publicznych, nie przyznaje jednak uprawnienia do otrzymania każdej informacji będącej w posiadaniu adresata wniosku (zob. I. Kamińska, M. Rozbicka – Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016 r., str. 22)”. Teza tu cytowana nie jest nowa, gdyż pojawiała się już wcześniej w orzecznictwie. Np: ,,Informacja publiczna to taka informacja, która co do zasady nie obejmuje spraw prywatnych, niepublicznych, osobistych, intymnych (danych osobowych, życia prywatnego, rodzinnego), a także informacji, które naruszałyby godność, cześć (dobre imię), a więc dobra osobiste organu lub osób będących piastunem organu (M. Jabłoński, Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym, Wrocław 2009). Jeśli informacja dotyczy sfery prywatnej, niezwiązanej z działalnością państwa nie podlega ona udostępnieniu” (wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 marca 2016 r., sygn. II SAB/Kr 18/16). Zob. również wyrok NSA z 30.09.2015 (I OSK 2093/14). W sytuacjach wątpliwych pozostaje zatem dokonywanie wykładni dla potrzeb konkretnej sprawy, czy mamy do czynienia z pojęciem ,,sprawy publicznej” czy też nie. Jak stwierdził WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 5 maja 2016 r. : ,,w sytuacji, gdy danej informacji nie da się jednoznacznie zakwalifikować, do którejkolwiek z kategorii wskazanych w art. 6 ust. 1 u.d.i.p., pozostaje dokonanie oceny, czy należy ona do informacji o sprawach publicznych. Ponieważ przepisy ustawy nie określają jednoznacznie katalogu spraw stanowiących sprawy publiczne, ani też kryteriów warunkujących zaliczenie danej sprawy do spraw publicznych, oceny tej dokonuje się indywidualnie w odniesieniu do każdej sprawy” (sygn. IV SAB/Wr 62/16).

Komentarz dr Piotr Sitniewski: Wyrok ma ogromne znaczenie dla podmiotów zobowiązanych nie będących organami władzy publicznej, lecz będących podmiotami zobowiązanymi, ze względu na fakt, iż wykonują one zadania publiczne. Mam tu na myśli w szczególności samorządy zawodowe, samorządy gospodarcze czy spółki równego rodzaju, wykonujące zadania publiczne. W odniesieniu do tych podmiotów, prawo do informacji nie oznacza prawa do uzyskania wszystkiego co owe podmioty posiadają, ale wyłącznie tych informacji, które spełniają przymiot ,,sprawy publicznej”.