Centralny Rejestr Umów nadchodzi

Zachęcam do zapoznania się z opublikowanym projektem rozporządzenia  w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej,który w par. 3 przewiduje: ,,Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie kierujący działami administracji rządowej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia udostępniają w centralnym repozytorium rejestr zawartych umów w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego lub CSV. Aktualizacji rejestru dokonuje się co kwartał”. 

link do dokumentów z procesu legislacyjnego

 1. projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej. projekt rozporzadzenia
 2. pismo z prośbą o uzgodnienie pismo do uzgodnień
 3. pismo z prośbą o opinie pismo
 4. zał nr 1 dot.  sposobu realizacji obowiązku z art. 9a ust. 2 udip – zakres zasobu informacyjnego organów administracji rządowej zał nr 1
 5. zał nr 2 dot.  sposobu realizacji obowiązku z art. 9a ust. 2 udip – zakres zasobu informacyjnego funduszy celowych zał nr 2
 6. zał nr 3 dot.  sposobu realizacji obowiązku z art. 9a ust. 2 udip – zakres zasobu informacyjnego ZUS zał nr 3
 7. zał nr 4 dot.  sposobu realizacji obowiązku z art. 9a ust. 2 udip – zakres zasobu informacyjnego KRUS zał nr 4
 8. zał nr 5 dot.  sposobu realizacji obowiązku z art. 9a ust. 2 udip – zakres zasobu informacyjnego NFZ zał nr 5
 9. zał nr 6 dot.  sposobu realizacji obowiązku z art. 9a ust. 2 udip – zakres zasobu informacyjnego państwowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, PAN, oraz jednostek naukowych w roz. ustawy z 30.04.2010 o zasadach finansowania nauki. zał nr 6 

  Tekst ze strony SE dot. rejestru umów inicjowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji link