bycie członkiem PZŁ nie pozbawia prawa do informacji – orzekł NSA

20140119_1047261850142-657-323,, Zdaniem NSA, z tego, że skarżący może domagać się udostępnienia żądanych informacji w oparciu o przepisy Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, którego jest członkiem, nie można wywodzić, że nie może on uzyskać tych informacji w trybie i na zasadach określonych uodip. Statut PZŁ jest bowiem aktem o charakterze wewnętrznym, a zatem nie może modyfikować czy wyłączać stosowania przepisów powszechnie obowiązujących, w tym określających dostęp do informacji publicznej. W tej sytuacji wybór trybu uzyskania pożądanej informacji przez skarżącego (ustawowy lub statutowy) należał do niego, nie zaś do kompetencji adresata wniosku o informację”.wyrok NSA z dnia 15.04.2016 r., I OSK 2760/14

komentarz dr Piotr Sitniewski – sprawa jest o tyle ciekawa, że przepisy regulujące prawa członków PZŁ mają charakter norm podustawowych, i nie mogą wykluczać stosowania norm ustawowych. Z drugiej strony wyrok ma charakter uniwersalny, gdyż dotyczyć może wielu różnych konfiguracji w których mamy do czynienia z uprawnieniami członków stowarzyszeń etc., i prawa do informacji – oczywiście przy założeniu że dany podmiot jest podmiotem zobowiązanym jak w przypadku PZŁ. W moim przekonaniu może mieć to duże znaczenie dla wszelkiego rodzaju sportowych związków, organizujących na zasadzie monopolu określonego rodzaju dyscypliny sportowe-PZPN, PZPC, PZŻ itd.